Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

122. posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W dniu 16 grudnia 2020 r. odbyło się 122. plenarne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Podczas części zamkniętej posiedzenia powołane zostały komisje habilitacyjne   dr Barbary Uszczyńskiej-Ratajczak i dr Agaty Świątkowskiej. Rada wyraziła też zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Żmieńko. Rada zaopiniowała pozytywnie propozycję ogłoszenia konkursu na kierownika nowego zakładu w obszarze genomiki roślin, a także przyjęła sprawozdanie dotyczące przeprowadzonej okresowej oceny pracowników naukowych. Następnie wyznaczono promotorów siedmiorgu nowym doktorantom Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN, realizującym swoje prace w ICHB PAN. Ponadto Rada przyjęła tematy statutowe na rok 2021, a także uchwaliła zmiany schematu organizacyjnego ICHB PAN.
W otwartej części posiedzenia odbyło się zaprzysiężenie doktorów wypromowanych przez Radę Naukową ICHB PAN w 2020 r. i wręczono im dyplomy doktorskie, po czym swoje osiągnięcie naukowe pt. „Struktura i funkcja wybranych enzymów z roślinnych szlaków metabolicznych aminokwasów białkowych” zaprezentował dr Miłosz Ruszkowski, który zamierza przeprowadzić postępowanie habilitacyjne w ICHB PAN.

17 grudnia 2020