Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

HR Excellence in research- stara wersja

Konstytucja dla Nauki w języku angielskim

W serwisie Konstytucji dla Nauki (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2020/06/act-of-20-july-2018-the-law-on-higher-education-and-science.pdf), prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostępna jest przetłumaczona na język angielski ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywana też „Konstytucją dla Nauki” i „Ustawą 2.0”.

Anglojęzyczna wersja Konstytucji dla Nauki jest kolejnym elementem wsparcia środowiska akademickiego we wdrażaniu ustawy, ułatwiającym prowadzenie i rozwijanie współpracy międzynarodowej. 
 

Komisja Europejska podtrzymuje wyróżnienie HR Excellence in Research dla ICHB PAN na kolejne 3 lata

W wyniku oceny śródokresowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN dotyczącej wdrożenia planu działań oraz strategii HR, Komisja Europejska zdecydowała się podtrzymać wyróżnienie HR Excellence in Research dla naszego Instytutu na okres 36 miesięcy, licząc od dnia 19 czerwca 2019 r. Dotychczasowe działania ICHB PAN w zakresie realizacji założonego planu zostały ocenione bardzo wysoko, a eksperci zarekomendowali ich kontynuowanie w nadchodzących latach.
 

Wyniki ankiety dotyczącej wdrażania polityki HR Excellence w ICHB PAN.

Ankieta dotycząca wdrażania polityki HR Excellence w ICHB PAN / Survey on implementing the HR Excellence policy at IBCH PAS została przeprowadzona od 30 listopada do 19 grudnia 2018 r. Do zebrania odpowiedzi wykorzystano wyłącznie formularz ankiety online firmy Google. Poniżej przedstawiona została treść ankiety wraz z udzielonymi odpowiedziami. W ankiecie wzięło udział 63 respondentów (pdf).

 

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Szanowni Państwo!

Od samego początku działalności Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN zwracano szczególną uwagę na kwestie rzetelności naukowej zarówno w zakresie prowadzonych badań, jak i kontaktów z partnerami naukowymi. Zdajemy sobie sprawę, że na naukowcach spoczywa szczególna odpowiedzialność zarówno w sensie naukowym, jak również społecznym. Zgodnie z przysięgą doktorską praca naukowa służy krzewieniu prawdy i nie jest prowadzona dla zysku, czy poklasku.

Zachęcam zatem Państwa do lektury Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego i potraktowania go  jako uzupełnienia obowiązujących w Instytucie regulacji (pdf)

prof. dr. hab. Marek Figlerowicz

 

Komisja ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk

Przy Polskiej Akademii Nauk działa komisja do spraw etyki w nauce, która jest wybierana spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie.

Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych,
w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne.

Z własnej inicjatywy może kierować sprawy w tej kwestii do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych.

 

CZŁONKOWIE KOMISJI DO SPRAW ETYKI W NAUCE PAN

KADENCJA 2019-2022:

I. Przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski

II. Zastępca Przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce:

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

III. Członkowie:

Prof. dr hab. Osman Achmatowicz

Prof. dr hab. Wiesław Banyś

Prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

Prof. dr hab. Tadeusz Luty 

Prof. dr hab. Piotr Węgleński

Prof. dr hab. Jan Woleński

 

Komisja Dyscyplinarna w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN


W Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa Komisja Dyscyplinarna powołana w trybie przewidzianym w roz. 9, art. 110 oraz 111 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, 1669.

Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej za rażące naruszenie obowiązków lub uchybienie godności pracownika nauki. Stanowi ona pierwszą instancję orzekającą w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych, zanim sprawy te trafią do drugiej instancji, którą stanowi Komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych jednostek naukowych
przy Prezesie PAN.

Komisja dyscyplinarna rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne
i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce.

 

CZŁONKOWIE KOMISJI DYSCYPLINARNEJ W ICHB PAN

KADENCJA 2020-2023:

Prof. dr hab. Elżbieta Kierzek (przewodnicząca)

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB PAN

 

Regulaminy konkursów dla naukowców

  • Regulamin konkursów na stanowiska pracowników naukowych.
    W ICHB zatrudnianie na stanowiska pracownikach naukowych odbywa się wyłącznie na drodze otwartych konkursów. Ich warunki opisane są w Regulaminie konkursów na stanowiska pracowników naukowych (pdf).
     
  • Regulamin konkursu na finansowanie badań młodych naukowców i doktorantów
    W ramach wdrażania zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, opracowano oraz wprowadzono w życie nowy Regulamin konkursu na finansowanie badań naukowych i/lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców, w tym uczestników studium doktoranckiego w ICHB PAN. Do najistotniejszych zmian należą: wprowadzenie obowiązku zachowania równowagi płci w komisji oceniającej wnioski projektowe; podkreślenie, iż ocenie podlega jedynie dorobek młodego naukowca lub doktoranta oraz zadania planowane w grancie, nie zaś jakiekolwiek inne kryteria, w tym narodowościowe, religijne, rasowe czy światopoglądowe; przyjęcie transparentnej karty oceny wniosku wraz zapisem o mocnych i słabych stronach wniosku, które w postaci informacji zwrotnej zostaną przekazane młodemu naukowcowi lub doktorantowi. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny w jęz. polskim i angielskim (pdf)
     


ICHB PAN otrzymuje prestiżowe logo HR Excellence in Research!

Z radością informujemy iż Komisja Europejska przyznała Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research. Dzięki tej nagrodzie Instytut dołączył do grona kilkudziesięciu wyróżnionych placówek naukowych z Polski, które zapewniają doskonałe warunki zatrudnienia dla naukowców, stwarzając przy tym optymalną atmosferę do prowadzenia badań na najwyższym poziomie.

 

HR logo
 

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych. KE wspiera w ten sposób instytucje wdrażające zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji. Pierwszym krokiem na drodze do przyznania logo HR Excellence było podpisanie deklaracji poparcia dla zapisów Karty i Kodeksu przez Dyrektora Instytutu, następnie szczegółowy plan działań zmierzających do spełnienia wszystkich niezbędnych kryteriów został przekazany Komisji Europejskiej, a zwieńczeniem starań ICHB PAN jest ostateczna ewaluacja aplikacji wraz z pozytywną rekomendacją Komisji.

 

 

Szczegółowe informacje w załącznikach: