Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego i Komisja ds. Etyki w Nauce PAN

Szanowni Państwo!

Od samego początku działalności Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN zwracano szczególną uwagę na kwestie rzetelności naukowej zarówno w zakresie prowadzonych badań, jak i kontaktów z partnerami naukowymi. Zdajemy sobie sprawę, że na naukowcach spoczywa szczególna odpowiedzialność zarówno w sensie naukowym, jak również społecznym. Zgodnie z przysięgą doktorską praca naukowa służy krzewieniu prawdy i nie jest prowadzona dla zysku, czy poklasku.

Zachęcam zatem Państwa do lektury Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego i potraktowania go  jako uzupełnienia obowiązujących w Instytucie regulacji.

prof. dr. hab. Marek Figlerowicz


Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Wydanie III) 

W dniu 25 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Wydanie III). Opracowując tę wersję Kodeksu członkowie Komisji ds. Etyki w Nauce uwzględnili sugestie zgłoszone przez środowisko naukowe i akademickie. 
 

Komisja ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk

Przy Polskiej Akademii Nauk działa komisja do spraw etyki w nauce, która jest wybierana spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie.

Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych, w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne.

Z własnej inicjatywy może kierować sprawy w tej kwestii do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych.

 

CZŁONKOWIE KOMISJI DS. ETYKI W NAUCE PAN (kadencja 2019-2022):

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski

Zastępca Przewodniczącego Komisji: prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

Członkowie Komisji:

  • prof. dr hab. Osman Achmatowicz

  • prof. dr hab. Wiesław Banyś

  • prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula

  • prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

  • prof. dr hab. Tadeusz Luty

  • prof. dr hab. Piotr Węgleński

  • prof. dr hab. Jan Woleński