Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Komisja Dyscyplinarna

W Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa komisja dyscyplinarna powołana w trybie przewidzianym w art. 110 oraz art. 111 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z późn. zm.).

Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej za rażące naruszenie obowiązków lub uchybienie godności pracownika nauki. Stanowi ona pierwszą instancję orzekającą w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych, zanim sprawy te trafią do drugiej instancji, którą stanowi Komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych jednostek naukowych przy Prezesie PAN.

Komisja dyscyplinarna rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce.

 

CZŁONKOWIE KOMISJI DYSCYPLINARNEJ W ICHB PAN (kadencja 2020-2023):

  • prof. dr hab. Elżbieta Kierzek (przewodnicząca)

  • prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

  • dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB PAN