Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN wraz z afiliowanym przy nim Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych” (POIR.04.02.00-00-C004/19).

Projekt zakłada stworzenie Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, tj. infrastruktury informatycznej do gromadzenia i przetwarzania danych obrazowych oraz zintegrowanej platformy obliczeniowej. Powstała infrastruktura posłuży do analizy obrazowania zmian biologicznych na różnych poziomach organizacji komórki lub organizmu (molekularnym, subkomórkowym, tkankowym, narządowym) w modelach biologicznych chorób cywilizacyjnych oraz w materialne pobranym od pacjentów.

Tworzona infrastruktura badawcza umożliwi rozwój nowych technik nieinwazyjnego obrazowania optycznego i molekularnego oraz analizy chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory, choroby układu krążenia i cukrzyca, co pozwoli na poznanie ich podłoża molekularnego oraz stworzenie innowacyjnych terapii i procedur diagnostycznych.

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie wpłynie niewątpliwie na zmniejszenie luki cywilizacyjnej między Polską a wysoko rozwiniętymi krajami Europy zachodniej. Jest jednocześnie kluczowa dla rozwoju nauki w Polsce oraz zwiększenia jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Bez stworzenia Krajowego Ośrodka Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych liczne instytucje prowadzące badania wykorzystujące bioobrazowanie nie są w stanie wykonywać zaawansowanych analiz, a nawet przechowywać znacznych ilości uzyskiwanych danych.

Nowo powstała infrastruktura badawcza będzie ogólnopolskim ośrodkiem referencyjnym do obrazowania biologicznego promującym wymianę wiedzy oraz dostarczającym wsparcie informatyczne dla innych ośrodków badawczych i partnerów przemysłowych nie tylko z Polski, ale i zagranicy.

NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych

01 grudnia 2020