Ośrodek Wydawnictw Naukowych

dr Andrzej Wójtowicz

Ośrodek Wydawnictw Naukowych
kierownik

wojtow@ibch.poznan.pl
   61 852 85 03 w.1209

mgr Ewa Rozmiarek

Ośrodek Wydawnictw Naukowych
operator emc

own@man.poznan.pl
tel. 61 852 85 03 w 1209

Paulina Urbanowska

Ośrodek Wydawnictw Naukowych
samodzielny referent

paulina.urbanowska@ibch.poznan.pl
p.urbanowska@bta-journal.org
tel. 61 852 850 3 w 1207

Ośrodek Wydawnictw Naukowych (OWN) został założony w roku 1991 i afiliowany przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W roku 2001 OWN włączono do Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od początku OWN zajmował się redakcją tekstów naukowych, tłumaczeniami i ko­ordynacją procesu wydawniczego książek, czasopism i materiałów konferencyjnych. W ciągu tego czasu w ośrodku wydawano, między innymi, następujące czasopisma naukowe: Mole­cular Physics Reports; Quarternary Studies in Poland; Kliniczna Perinatologia i Gine­ko­logia; Compu­ta­tional Methods in Science and Technology; Archives of Peri­natal Medicine; Chi­rurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska; Ultrasonografia
w Ginekologii i Położ­nictwie; Perinatologia, Neonatologia i Gine­kologia; Seminars on Peri­natal Medi­cine i Archives of Electrical Engineering. Ostat­nio ośrodek uczestniczy także w procesie wydawniczym kwartalników Nauka i Bio­Techno­logia. Ponadto, Ośrodek Wydawnictw Naukowych wydaje różne typy ksią­żek naukowych, jak: podręczniki, monografie, tłumaczenia i ma­teriały konferen­cyjne. W ciągu prawie 30 lat działania OWN opublikował ponad pięćset książek i czaso­pism naukowych głównie z dziedziny medycyny, biochemii, biotechnologii i nauk kompute­rowych. 

Książki i czasopisma wydane przez Ośrodek Wydawnictw Naukowych w latach 1991–2020   

Ośrodek Wydawnictw Naukowych
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań
e-mail: own@man.poznan.plwojtow@man.poznan.pl
Skip to content