Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Regulaminy Konkursów dla Naukowców

 • Regulamin konkursów na stanowiska pracowników naukowych

  W ICHB PAN zatrudnianie na stanowiska pracownikach naukowych (profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta i asystenta) odbywa się wyłącznie w drodze otwartego konkursu. 

  Szczegółowe zasady ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania konkursów zostały określone w regulaminie uchwalonym na posiedzeniu plenarnym Rady Naukowej ICHB PAN w dniu 8 listopada 2011 r. (pdf).

 

 • Regulamin konkursów na finansowanie badań młodych naukowców i doktorantów

  W ramach wdrażania zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opracowano oraz wprowadzono w życie nowy regulamin konkursu na finansowanie badań naukowych i/lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców, w tym uczestników studium doktoranckiego w ICHB PAN. Do najistotniejszych zmian należą: 

  • wprowadzenie obowiązku zachowania równowagi płci w komisji oceniającej wnioski projektowe; 

  • podkreślenie, iż ocenie podlega jedynie dorobek młodego naukowca lub doktoranta oraz zadania planowane w grancie, nie zaś jakiekolwiek inne kryteria, w tym narodowościowe, religijne, rasowe czy światopoglądowe; 

  • przyjęcie transparentnej karty oceny wniosku wraz zapisem o mocnych i słabych stronach wniosku, które w postaci informacji zwrotnej zostaną przekazane młodemu naukowcowi lub doktorantowi. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami (pdf).