Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Konsorcjum tworzone przez: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, wraz z afiliowanym przy nim Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Politechnikę Poznańską, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie PIB, Oddział w Gliwicach oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego PIB rozpoczyna realizację projektu pn. „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC” (POIR.04.02.00-00-D017/20). 

Projekt zakłada stworzenie zaawansowanej platformy badawczej MOSAIC umożliwiającej pozyskiwanie wielowymiarowych danych biomedycznych i klinicznych oraz ich standaryzację, integrację i analizę z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. 

Infrastruktura platformy MOSAIC będzie miała charakter otwarty i uniwersalny. Stworzy ona krajowym i zagranicznym jednostkom naukowym warunki do prowadzenia nowatorskich badań biomedycznych łączących wysokoprzepustowe analizy multiomiczne i analizę danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, a także stanie się źródłem wiedzy i narzędzi umożliwiających opracowywanie nowych podejść profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych.

Cele projektu ECBiG-MOSAIC są tożsame z nadrzędnymi kierunkami rozwoju nauki oraz krajowej opieki zdrowotnej. Powstanie Platformy MOSAIC stanowi praktyczną implementację kluczowych elementów nowatorskiej strategii rozwoju badań biomedycznych oraz klinicznych w Europie opracowanej przez konsorcjum LifeTime, którego członkiem-założycielem jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. W ostatnim czasie strategia ta została szczegółowo przedstawiona na łamach czasopisma Nature (link do artykułu). Realizacja projektu ECBiG-MOSAIC ma doprowadzić do stworzenia w Polsce warunków do rozwoju nowego typu medycyny zapobiegawczej (ang. interceptive medicine) skupionej na identyfikacji niepożądanych zmian zachodzących w pojedynczych komórkach i przeciwdziałaniu ich utrwalania, zanim doprowadzą one do rozwoju choroby.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zakończenie realizacji działań w projekcie przewidziane jest na grudzień 2023 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu (TUTAJ). 

 


 

Startuje projekt ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC!

23 kwietnia 2021