Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Biosyntezy Białka

prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Kierownik Zakładu

twardows@ibch.poznan.pl
tel. wew.  1133

 

dr Ewa Woźniak

adiunkt

Pracownicy naukowi

mgr Jakub Kuczyński

doktorant

Doktoranci

 • GMO,
 • biotechnologia,
 • biogospodarka,
 • legislacja
 • odbiór społeczny
 • IPR, 
 • RNA,
 • miRNA,
 • ekspresja genów,
 • stres herbicydowy,
 • stres chłodu,
 • soja,
 • kukurydza.
   
 • Prawne i społeczne aspekty biotechnologii: własność intelektualna, legislacja, odbiór społeczny, 

 • analiza stanu polskiej biotechnologii i biogospodarki,

 • molekularne podstawy odpowiedzi roślin na stresy abiotyczne,

 • występowanie naturalnej odporności roślin na powszechnie stosowane herbicydy (RoundUp®, Titus i Basta) na przykładzie linii homozygotycznych kukurydzy zwyczajnej (Zea mays),

 • analiza poziomu ekspresji genów z zastosowaniem techniki głębokiego sekwencjonowania, analiza profili mikroRNA i degradomu, metylacji DNA i modyfikacji białek histonowych u Zea mays,

 • efekt działania stresu zimna w puli małych niekodujących cząsteczek RNA (sRNA, ang. small RNA) oraz degradomu trzech odmian soi uprawnej (Fiskeby V, Augusta i Toyomusume) oraz jednej odmiany dzikiego przodka soi – Glycine soja (PI 538411A),

 • oceny zmian w puli małych RNA i degradomu oraz zmiany w fenotypie wybranych odmian i w ekspresji znanych genów zaangażowanych w odpowiedź roślin na niską temperaturę. 

 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza

 • Dennis Eriksson, Eugénia de Andrade, Borut Bohanec, Sevasti Chatzopolou, Roberto Defez, Nélida Leiva Eriksson, Piet van der Meer, Bernd van der Meulen, Anneli Ritala, László Sági, Joachim Schiemann, Tomasz Twardowski, Tomáš Vaněk,Why the European Union needs a national GMO opt-in mechanism.Nature Biotechnology, 2017, doi: 10.1038/nbt.4051

 • Alfredo Aguilar, Roland Wohlgemuth, Tomasz Twardowski,Perspectives on bioeconomy.New Biotechnology, 2017, doi.org/10.1016/j.nbt.2017.06.012

 • Ewa Wozniak, Tomasz Twardowski,The bioeconomy in Poland within the context of the European Union.New Biotechnology, 25;40(Pt A):96-102. (2017)

 • Medhat Mahmoud, Marek Zywicki, Tomasz Twardowski, Wojciech M. Karlowski, Efficiency of PacBio long read correction by 2nd generation Illumina sequencing.Genomics, doi.org/10.1016/j.ygeno.2017.12.011 (2017)

 • Aleksandra Malyska, Robert Bolla, Tomasz Twardowski,Communicating Biotech Advances: Fiction versus Reality.Trends in Biotechnology, 36(2): 121-123 (2017)

 • Agata Tyczewska, Kamilla Bąkowska-Żywicka, Joanna Gracz, Tomasz Twardowski,Stress Responsive Non-protein Coding RNAs.w: Abiotic and Biotic Stress in Plants – Recent Advances and Future Perspectives, InTech– Open Access Publisher, InTech, ISBN 978-953-51-4590-5 (2016)

 • Aleksandra Małyska, Robert Bolla, Tomasz Twardowski,The role of public opinion in shaping trajectories of agricultural biotechnology.Trends in Biotechnology 34(7):530-534 (2016)

 • Agata Tyczewska, Jakub Kuczyński, Joanna Gracz, Tomasz Twardowski,Deciphering soybean molecular stress response via high-throughput approach.Acta Biochimica Polonica, 63(4):631–643 (2016)

Wybrane publikacje

 • Kompleksowe podejście w celu zdefiniowania molekularnych podstaw odpowiedzi kukurydzy na stres herbicydowy. NCN – MAESTRO 3

 • Identyfikacja mechanizmów molekularnych zaangażowanych w odpowiedź soi na stres niskich temperatur w warunkach klimatu umiarkowanego. NCN – OPUS 8

 • Innowacyjne produkty białkowe z rzepaku uprawianego w systemie zrównoważonym do żywienia drobiu. NCBiR – INICJATYWA CORNET – 22 KONKURS

Projekty badawcze