Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zakład Transkryptomiki Funkcjonalnej

dr hab. Kamilla Bąkowska-Żywicka

Kierownik Zakładu

bakowska@ibch.poznan.pl
tel. 61 8291866

mgr Anna Wasilewska

doktorant

mgr inż. Klementyna Marciniak

biolog/doktorant

mgr inż. Piotr Pietras
doktorant 

Doktoranci

dr Anna Mleczko
biolog

mgr inż. Kamila Pepłowska
biolog

mgr inż. Julian Zacharjasz
biolog

Pracownicy techniczni

mgr inż. Kamila Pepłowska
asystent

dr Piotr Machtel
asystent

Pracownicy naukowi

 • Mleczko AM, Machtel P, Walkowiak M, Wasilewska A, Pietras PJ, Bąkowska-Żywicka K. Levels of sdRNAs in cytoplasm and their association with ribosomes are dependent upon stress conditions but independent from snoRNA expression. Sci Rep. 2019 Dec 5;9(1):18397. doi: 10.1038/s41598-019-54924-2.

 • Mleczko AM, Celichowski P, Bąkowska-Żywicka K. Transfer RNA-derived fragments target regulate ribosome-associated aminoacyl-transfer RNA synthetases. Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech. 2018 Jun 6. pii: S1874-9399(17)30380-2. doi: 10.1016/j.bbagrm.2018.06.001

 • Bąkowska-Żywicka K, Mleczko AM, Kasprzyk M, Machtel P, Żywicki M, Twardowski T. The widespread occurrence of tRNA-derived fragments in Saccharomyces cerevisiae. FEBS Open Bio. 2016 Oct 21;6(12):1186-1200. doi: 10.1002/2211-5463.12127

 • Mleczko AM, Bąkowska-Żywicka K. When small RNAs become smaller: emerging functions of snoRNAs and their derivatives. Acta Biochim Pol. 2016;63(4):601-607.

 • Bąkowska-Żywicka K, Kasprzyk M, Twardowski T. tRNA-derived short RNAs bind to Saccharomyces cerevisiae ribosomes in a stress-dependent manner and inhibit protein synthesis in vitro. FEMS Yeast Res. 2016 Sep;16(6). pii: fow077

 • Machtel P, Bąkowska-Żywicka K, Żywicki M. Emerging applications of riboswitches – from antibacterial targets to molecular tools. J Appl Genet. 2016 Nov;57(4):531-541

 • Mleczko AM, Celichowski P, Bąkowska-Żywicka K. Ex-translational function of tRNAs and their fragments in cancer. Acta Biochim Pol. 2014;61(2):211-6.

 • Pircher A, Bakowska-Zywicka K, Schneider L, Zywicki M, Polacek N. An mRNA-derived noncoding RNA targets and regulates the ribosome. Mol Cell. 2014 Apr 10;54(1):147-155. doi: 10.1016/j.molcel.2014.02.024

 • Zywicki M, Bakowska-Zywicka K, Polacek N. Revealing stable processing products from ribosome-associated small RNAs by deep-sequencing data analysis. Nucleic Acids Res. 2012 May;40(9):4013-24. doi: 10.1093/nar/gks020

Wybrane publikacje

 • Zmiany w składzie białek rybosomalnych i w oddziałujących z rybosomami krótkich niekodujących RNA w Saccharomyces cerevisiae w odpowiedzi na stres środowiskowy.NCN – Opus 14

 • Opracowanie nowej metody bezpośredniej identyfikacji i absolutnej oceny ilościowej zdarzeń przedwczesnej terminacji transkrypcji, na przykładzie bakteryjnych ryboprzełączników.NCN – Preludium 12

 • Sieci regulatorowe RNA jako nowe cele terapeutyczne w bakteriach lekoopornych.(w ramach współpracy z Zakładem Biologii Obliczeniowej Wydziału Biologii UAM)NCN – Opus 13

Projekty badawcze

 • regulatorowe RNA,
 • niekodujące RNA,
 • krótkie RNA oddziałujące z rybosomem (rancRNA),
 • ryboprzełączniki.

Profil badań w Zespole Transkryptomiki Funkcjonalnej obejmuje identyfikację i charakterystykę mechanizmów molekularnych regulacji ekspresji genów z udziałem cząsteczek RNA, w modelowych organizmach pro- i eukariotycznych, w odpowiedzi na zmienne warunki życia.

Tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia:

 • identyfikacja, charakterystyka oraz określenie potencjału regulatorowego krótkich niekodujących RNA oddziałujących z rybosomem (ang. ribosome-associated noncoding RNAs, rancRNA) w drożdżach Saccharomyces cerevisiae poddawanych zróżnicowanym warunkom środowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem heterogeniczności rybosomów,

 • identyfikacja ryboprzełączników regulujących transkrypcję i translację w modelowej bakterii Bacillus subtilis,

 • kompleksowa charakterystyka zmian w aktywności transkrypcyjnej, translacyjnej i regulatorowej indukowanej w odpowiedzi na stres antybiotykowy oraz hodowlę w warunkach infekcyjnych w lekoopornym szczepie Staphylococcus aureus, z naciskiem na wyłonienie regulatorowych RNA o potencjale terapeutycznym.


 

Tematyka badawcza

Słowa kluczowe

Działalność badawcza