Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

123. posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W środę, 17.03. odbyło się 123. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN. Podczas części zamkniętej m.in. powołano komisję habilitacyjną dr Agnieszki Żmieńko oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Zielińskiej. Wyznaczono także promotorów czterem doktorantom Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN, realizującym swoje prace w ICHB PAN. Rada pozytywnie zarekomendowała wniosek o powołaniu dr hab. Agnieszki Kiliszek na stanowisko profesora instytutu. Przyjęte też zostało sprawozdanie z działalności ICHB PAN w roku 2020. Ponadto Rada zaakceptowała propozycję rozpisania konkursów na kierowników nowych zakładów w obszarze biologii strukturalnej oraz wirusologii molekularnej.

W części otwartej posiedzenia dr Anna Urbanowicz zaprezentowała swoje osiągnięcie naukowe, na podstawie którego zamierza ubiegać się o stopień doktora habilitowanego.

 

22 marca 2021