Dział Wsparcia Badań

mgr Katarzyna Chojnacka
Kierownik Działu

psu@ibch.poznan.pl
tel. 1633

Skład osobowy

dr Magdalena Alejska
starszy specjalista biolog

magdaale@ibch.poznan.pl

Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej, Zakład Genomiki Roślin, Zakład Neurobiologii Molekularnej, Pracownia Diagnostyki WGW, Pracownia Genomiki, Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych, Pracownia Analiz Pojedynczych Komórek

mgr Sylwia Bugaj
specjalista biolog

sbugaj@ibch.poznan.pl

Zakład Chorób Rzadkich, ​ Zakład Metabolomiki Funkcjonalnej Roślin, Zakład Proteomiki Biomedycznej, Pracownia Spektrometrii Mas, Zespół Automatyki i Robotyki Laboratoryjnej

mgr Agata Chmielewska
Kierownik Działu ds. Zaopatrzenia Laboratoriów

achmielewska@ibch.poznan.pl

Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin (zastępuje: Sylwia Bugaj), Zakład Biologii Obliczeniowej Niekodującego RNA (zastępuje: Katarzyna Solka)

mgr Katarzyna Chojnacka
specjalista biolog

kchojnacka@ibch.poznan.pl

Zakład Bioinformatyki Strukturalnej, Zakład Genetyki Molekularnej, Zakład Biochemii Rybonukleoprotein, Zakład Metabolizmu RNA, Zakład Neuroonkologii Molekularnej, Zakład Transkryptomiki Funkcjonalnej, Pracownia Bioinformatyki

dr Grzegorz Framski
starszy specjalista chemik

framski@ibch.poznan.pl

Zakład Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych, Zakład Struktury i Funkcji Retrotransozonów

Iwona Gawrońska
biolog

iwonag@ibch.poznan.pl

Zakład Biologii Medycznej

dr Michał Gładysz
starszy specjalista chemik

mgladysz@ibch.poznan.pl

Zakład Sond Molekularnych i Proleków, Pracownia Chemii Medycznej, Pracownia Testów i Obrazowania Molelularnego

dr Zofia Jahnz-Wechmann
starszy specjalista chemik

jahnz@ibch.poznan.pl

Zakład Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych

mgr Alina Kasperska
specjalista biolog

alinak@ibch.poznan.pl

Zakład Struktury i Funkcji Biomolekuł, Zakład Biologii Strukturalnej Eukariontów, Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych, Pracownia Inżynierii Białek,Zakład Genomiki Strukturalnej RNA, Zakład Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych

dr Monika Przybył
starszy specjalista biolog

monika.przybyl@ibch.poznan.pl

Zakład Niekodujących RNA, Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych

mgr Paula Sobieszczańska
specjalista biolog

psobieszczanska@ibch.poznan.pl

Zakład Biotechnologii Medycznej, Zakład Inżynierii Genomowe,  Zakład Wirusologii Molekularnej, Zakład Biologii Komórek Nerwowych

mgr Katarzyna Solka
  specjalista biolog

ksolka@ibch.poznan.pl

Zakład Chemii Biopolimerów, Pracownia Analizy Struktur Subkomórkowych, Pracownia Modelowych Organizmów Zwierzęcych, Zespół Biogospodarki i Zrównoważonego Rozwoju

mgr Anna Teubert
specjalista chemik

ateubert@ibch.poznan.pl

Zakład Biomolekularnego NMR, Pracownia NMR

Zadania

Głównym zadaniem Działu jest wsparcie kierowników projektów, zakładów, pracowni i zespołów poprzez zapewnienie ich sprawnej komunikacji z jednostkami wewnętrznymi ICHB PAN, w tym Pionami: Dyrektora, Ogólnoadministracyjnym, Koordynacji Badań, Finansowym.

Zadanie to w szczególności realizowane jest poprzez:

 1. Wsparcie organizacyjne kierowników, w zakresie pomocy w bieżącym funkcjonowaniu zakładu, pracowni, zespołu.

 2. Nadzór i koordynację procesu realizacji projektu w kontekście organizacyjnym, począwszy od etapu złożenia przez kierownika wniosku o planowanym udziale w projekcie, do etapu zakończenia jego realizacji i przedstawienia raportu końcowego.

 3. Nadzór i koordynację procesu wydatkowania w ramach realizacji projektów.

 4. Nadzór i koordynację procesu realizacji zamówień dla projektów oraz zakładów, w tym zamówień na: odczynniki, materiały,  aparaturę, usługi, artykuły biurowe, komputerowe, opłaty konferencyjne, opłaty open access i inne.

 5. Stałe podnoszenie kompetencji pracowników Działu w zakresie zarządzania projektami, w tym projektami B+R oraz umiejętności miękkich, w tym: komunikatywności, kreatywności, skupienia na celu,  zarządzania czasem, dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, chęci nauki i samorozwoju.

  Dodatkowo w obrębie grup roboczych realizujemy działania:

 6. Wsparcia nowych pracowników-obcokrajowców, w procesie relokacji i podczas pobytu w Polsce. Zapewniamy pomoc w:
  - skompletowaniu dokumentów do wizy oraz karty pobytu,
  - znalezieniu zakwaterowania na czas pobytu w Polsce,
  - załatwieniu formalności urzędowych i prywatnych związanych z pobytem (typu PESEL, konto bankowe, lekarz rodzinny, przedszkole/szkoła)

  Lider grupy roboczej: Monika Przybył (mprzybył@ibch.poznan.pl )

  W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu:
  psu@ibch.poznan.pl
  Informacja Euraxess (pdf)

 7. Koordynacji i organizacji wykładów prelegentów, w tym zagranicznych, w ramach cyklu seminariów instytutowych oraz RNA Salon Poznan. 

  Lider grupy roboczej: Katarzyna Chojnacka (kchojnacka@ibch.poznan.pl) 

 8. Udzielanie informacji na temat finansowania projektów w ramach Programu Horizon Europe

   Lider grupy roboczej: Katarzyna Solka (
  ksolka@ibch.poznan.pl )    

Skip to content