RNA Salon Poznań

RNA Salon Poznań jest inicjatywną poznańskich badaczy RNA z Wydziału Biologii UAM i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.Celem Salonu jest organizacja wykładów i spotkań naukowych poświęconych badaniom nad RNA, dzięki którym organizatorzy chcą inspirować młodych naukowców i pokazać im szeroki zakres badań nad RNA. Celem spotkań jest również umożliwienie wymiany informacji i dyskusji naukowej pomiędzy badaczami z różnych ośrodków naukowych oraz ułatwienie nawiązywania współpracy naukowej.RNA Salon Poznań jest wspierany przez RNA Society i firma Lexogen.Jesteśmy otwarci na sugestie interesujących wykładów.
Propozycje wydarzeń RNA Salon Poznań odbywających się w ICHB PAN proszę kierować do dr. hab. Zbigniewa Warkockiego,  zwarkocki@ibch.poznan.pl 

  

Skip to content