Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

W roku 2023 realizowany jest projekt polegający na organizacji interdyscyplinarnej konferencji "Understand and describe life" - "Zrozumieć i opisać życie", o międzynarodowym charakterze, mającej na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyniki badań naukowych i prac rozwojowych. Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 35-lecia istnienia ICHB PAN, przeprowadzona będzie w języku angielskim i będzie łączyć ze sobą różne dziedziny nauki, takie jak m.in. biologia, chemia, informatyka, fizyka i medycyna. Jej głównym celem będzie zaprezentowanie osiągnięć naukowców z kraju i zagranicy związanych z zastosowaniem nowych technologii, które dostępne są w najlepszych ośrodkach naukowych świata, w tym również w ICHB PAN.
Konferencja odbędzie się w centrum Poznania w dn. 14-15 listopada 2023 roku i będzie miała charakter hybrydowy. Stacjonarnie prowadzone będą wszystkie prelekcje wraz z dyskusjami, natomiast zaproszeni
uczestnicy-widzowie będą mieli możliwość przysłuchiwać się wykładom i uczestniczyć w dyskusjach również online dzięki transmisji wydarzenia na żywo przez internet. Podczas wydarzenia naukowcy, którzy zgłoszą chęć udziału w konferencji, oprócz wyników swoich badań, będą mogli zaprezentować także najnowsze trendy w nauce, w 15-20 minutowych referatach naukowych w jednym z proponowanych paneli:
1) Life at the molecular.
2) Life at the single-cell level.
3) Model organisms.
4) Population biology.
5) Synthetic life.
6) Digital and virtual life.

W roku 2021 w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, konsorcjum Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa SA i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa, od Agencji Badań Medycznych w kwocie 93 852 588,56 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 130 191 808,51 zł.
Dofinansowanie otrzymał projekt komercyjnego badania klinicznego - rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, pt.: Development of a universal fast-response platform, based on RNA technology, ensuring the national drug and epidemiological safety/ Opracowanie uniwersalnej platformy szybkiego reagowania, opartej na technologii RNA, zapewniającej krajowe bezpieczeństwo lekowe i epidemiologiczne.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, jako konsorcjant, otrzymał dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 35 207 716,16 zł.

Celem projektu realizowanego na przestrzeni 7 lat jest opracowanie unikatowej dla rynku polskiego, uniwersalnej platformy bioinformatyczno-chemiczno-biotechnologicznej. Będzie ona dedykowana otrzymywaniu leków i szczepionek poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii i rozwiązań opartych na zastosowaniu kwasów nukleinowych, w szczególności RNA. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo lekowe i epidemiologiczne kraju, jednocześnie umożliwi równoprawny udział polskich naukowców oraz przedsiębiorców w ogólnoświatowych pracach nad rozwojem innowacyjnych terapii bazujących na kwasach nukleinowych. Wierzymy, że przyczynimy się w ten sposób do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Projekt składa się z ośmiu zadań obejmujących badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe, w ramach których uwzględnione są wszystkie etapy rozwoju innowacyjnego leku: 

⦁ Projektowanie terapeutycznych RNA oraz stworzenie bioinformatycznych narzędzi i baz danych;
⦁ Chemiczna i biotechnologiczna synteza krótkich i długich RNA;
⦁ Projektowanie i testowanie strategii dostarczania krótkich i długich RNA;
⦁ Ocena aktywności biologicznej terapeutycznych RNA w układach in vitro;
⦁ Przedkliniczna ocena skuteczności terapeutyków RNA na modelach zwierzęcych;
⦁ Badania nad opracowaniem formulacji produktu leczniczego;
⦁ Transfer technologii wraz z powiększeniem skali;
⦁ Badanie kliniczne I/II fazy PK/PD oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę opracowanego leku. 

Skip to content