Ośrodek Wydawnictw Naukowych

Ośrodek Wydawnictw Naukowych (OWN) został założony w roku 1991 i afiliowany przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W roku 2001 OWN włączono do Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od początku OWN zajmował się redakcją tekstów naukowych, tłumaczeniami i ko­ordynacją procesu wydawniczego książek, czasopism i materiałów konferencyjnych. W ciągu tego czasu w ośrodku wydawano, między innymi, następujące czasopisma naukowe: Mole­cular Physics Reports; Quarternary Studies in Poland; Kliniczna Perinatologia i Gine­ko­logia; Compu­ta­tional Methods in Science and Technology; Archives of Peri­natal Medicine; Chi­rurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska; Ultrasonografia
w Ginekologii i Położ­nictwie; Perinatologia, Neonatologia i Gine­kologia; Seminars on Peri­natal Medi­cine i Archives of Electrical Engineering. Ostat­nio ośrodek uczestniczy także w procesie wydawniczym kwartalników Nauka i Bio­Techno­logia. Ponadto, Ośrodek Wydawnictw Naukowych wydaje różne typy ksią­żek naukowych, jak: podręczniki, monografie, tłumaczenia i ma­teriały konferen­cyjne. W ciągu prawie 30 lat działania OWN opublikował ponad pięćset książek i czaso­pism naukowych głównie z dziedziny medycyny, biochemii, biotechnologii i nauk kompute­rowych. 

Książki i czasopisma wydane przez Ośrodek Wydawnictw Naukowych w latach 1991–2020   

Ośrodek Wydawnictw Naukowych
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań
e-mail: own@man.poznan.plwojtow@man.poznan.pl

Polecamy książki wydane przez Instytut

w sprzedaży

Książki prosimy zamawiać drogą mailową:

own@man.poznan.pl

W zamówieniu należy podać ilość egzemplarzy, dane adresowe odbiorcy oraz dane do faktury
Autobiografia transpłciowego naukowca Ben Barres
DNA to nie przeznaczenie Niezwykły i zupełnie błędnie rozumiany związek między tobą a twoimi genami Steven J. Heine
O pochodzeniu kreatywności Edward O. Wilson
Syntetyczne. Jak zrobiono życie Sophia Roosth
Skip to content

DNA to nie przeznaczenie 
Niezwykły i zupełnie błędnie rozumiany związek między tobą a twoimi genami 
Steven J. Heine

W oryginale  DNA is not destiny. The remarkable, completely misunderstood relationship between you and your genes  

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Ośrodek Wydawnictw Naukowych · Poznań 2020 
ISBN  978-83-7712-033-0 
stron 330, cena 45 zł  

Chociaż pełna sekwencja genomu człowieka znana jest od prawie 20 lat, nadal nie potrafimy czytać jej ze zro­zu­mie­niem. W jakim stopniu wynika to z braku wiedzy, a w jakim z naszych uprzedzeń i stereotypów? Czy zapisana w sek­wencji genomu informacja jest jednoznaczna i czy kiedy­kolwiek uda się roz­szyfrować ją do końca? Steven J. Heine zadaje w swej książce rów­nież wiele innych fascynujących pytań. Warto się z nią za­poznać, nawet jeśli nie na wszyst­kie stawiane pytania otrzyma­my satys­fakcjonujące od­po­wiedzi. Gorąco polecam tę książkę czytel­nikom zainte­re­sowanym, w jaki sposób kultura wytwo­rzo­na przez czło­wieka wpływa na rozumienie jego własnej biologii.

Marek Figlerowicz

Zakładanie, że świat jest zbudowany na fundamencie po­tężnych i ukry­­­­tych esencji, jest irracjonalnym, ale wysoce intuicyjnym sposobem myś­lenia. Każdy czasami myśli w ten sposób [...]. Bycie otoczonym przez wyobrażone esencje może wydawać się groź­ne, ponieważ zdają się one pozbawiać nas poczucia kon­troli i wolności wyboru. Ale to, co czyni esencje jeszcze bardziej problematycznymi, to fakt, że tak często łączą się one z naj­bar­dziej kontrowersyjnymi tematami społecznymi, takimi jak cho­roby psychiczne, orientacja seksualna i rasa. Jak zmie­nia się nasze poj­mowanie tych tematów, kiedy patrzymy na nie przez pryz­mat genetycznego esencjalizmu?

Steven J. Heine

Steven J. Heine – wybitny specjalista w dziedzinie psy­chologii kultury jest profesorem na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

DNA to nie przeznaczenie 
Niezwykły i zupełnie błędnie rozumiany związek między tobą a twoimi genami 
Steven J. Heine

W oryginale  DNA is not destiny. The remarkable, completely misunderstood relationship between you and your genes  

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Ośrodek Wydawnictw Naukowych · Poznań 2020 
ISBN  978-83-7712-033-0 
stron 330, cena 45 zł  

Chociaż pełna sekwencja genomu człowieka znana jest od prawie 20 lat, nadal nie potrafimy czytać jej ze zro­zu­mie­niem. W jakim stopniu wynika to z braku wiedzy, a w jakim z naszych uprzedzeń i stereotypów? Czy zapisana w sek­wencji genomu informacja jest jednoznaczna i czy kiedy­kolwiek uda się roz­szyfrować ją do końca? Steven J. Heine zadaje w swej książce rów­nież wiele innych fascynujących pytań. Warto się z nią za­poznać, nawet jeśli nie na wszyst­kie stawiane pytania otrzyma­my satys­fakcjonujące od­po­wiedzi. Gorąco polecam tę książkę czytel­nikom zainte­re­sowanym, w jaki sposób kultura wytwo­rzo­na przez czło­wieka wpływa na rozumienie jego własnej biologii.

Marek Figlerowicz

Zakładanie, że świat jest zbudowany na fundamencie po­tężnych i ukry­­­­tych esencji, jest irracjonalnym, ale wysoce intuicyjnym sposobem myś­lenia. Każdy czasami myśli w ten sposób [...]. Bycie otoczonym przez wyobrażone esencje może wydawać się groź­ne, ponieważ zdają się one pozbawiać nas poczucia kon­troli i wolności wyboru. Ale to, co czyni esencje jeszcze bardziej problematycznymi, to fakt, że tak często łączą się one z naj­bar­dziej kontrowersyjnymi tematami społecznymi, takimi jak cho­roby psychiczne, orientacja seksualna i rasa. Jak zmie­nia się nasze poj­mowanie tych tematów, kiedy patrzymy na nie przez pryz­mat genetycznego esencjalizmu?

Steven J. Heine

Steven J. Heine – wybitny specjalista w dziedzinie psy­chologii kultury jest profesorem na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

Autobiografia transpłciowego naukowca 
Ben Barres

W oryginale The authobiography of a transgender scientist  

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Ośrodek Wydawnictw Naukowych · Poznań 2020 
ISBN  978-83-7712-029-3 
stron 143, cena 35 zł  

Książka Bena Barresa to nie tylko autobiografia słynnego naukowca, profesora neurobiologii na Uniwersy­tecie Stan­forda, lecz także rodzaj przesłania lub raczej testamentu, napisanego krótko przed śmiercią przez człowieka, któ­remu przydarzyło się spoglądać na życie z wielu bardzo róż­nych perspektyw. Chciałbym ją zatem polecić wszystkim zafascynowanym niezwykłą złożonością ludzkiego mózgu, jak i tym, którzy pragną lepiej zrozumieć złożoność natury człowieka.

Marek Figlerowicz

Jedyną istotną zmianą, którą zauważyłem po tranzycji, jest to, iż ci, którzy nie wiedzą, że jestem osobą transpłciową, traktują mnie z dużo większym respektem. Teraz podczas rozmowy z mężczyzną udaje mi się bez przerywania wypo­wiedzieć nawet całe zdanie.

Ben Barres, Nature

O pochodzeniu kreatywności 
Edward O. Wilson

W oryginale The Origins of Creativity  

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Ośrodek Wydawnictw Naukowych  · Poznań 2020 
ISBN  978-83-7712-017-0 
stron 224, cena 39 zł  

W trudnych czasach pandemii COVID-19, skłaniających do zadu­my nad ludzką bezsilnością wobec sił natury, chciałbym zareko­men­dować Państwu książkę amerykańskiego biologa i zoolo­ga Edwarda Osborna Wilsona zatytułowaną „O po­cho­dzeniu krea­tyw­ności”. Jej autor uzna­wany jest za jednego z twór­ców współ­czesnej socjo­biologii – dyscypliny naukowej, starającej się wyjaśnić zachowania społeczne przez roz­patrywanie ich w kontekście do­bo­ru natural­nego. Ten pier­wot­ny aspekt człowie­czeń­stwa przez lata umykał uwadze nie tylko biolo­gów, ale i huma­nis­tów. Będąc zarówno twórcami, jak i pro­duktami skraj­nie antropo­centrycznej cywilizacji, rzadko zasta­nawiamy się nad tym, że nasze zacho­wania są wynikiem do­świadczeń zdobytych nie pod­czas ostatnich 10 ty­sięcy, lecz co najmniej 200–300 tysięcy lat, że jedyną drogą pro­wadzącą do zrozumienia natury człowieka jest pozna­nie jego historii bio­logicznej.   

Marek Figlerowicz

Dopóki nie odmalujemy lepszego obrazu prehistorii, a to ozna­cza rekonstrukcję ewolucyjnych kroków, które do­pro­wa­dziły do po­wstania współczesnej natury człowieka, hu­ma­nistyka pozosta­nie bez korzeni. Istota ludzkiej natury nie jest tożsama z genami danej osoby. Nie są to także tylko najbardziej roz­powszechnione we współ­czesnych popu­la­cjach cechy kultury. Jest to dziedziczna skłonność do ucze­nia się pew­nych zacho­wań i unikania innych, a więc to, co psychologowie nazy­wają „uczeniem przygoto­wa­nym” (pre­pared learning), w przeci­wień­­­s­twie do „kontr-uczenia przy­go­to­wanego” (counter-pre­­pared learning). Wśród wielu przy­­kła­­dów uczenia przygotowanego, które zostały dokładnie udoku­men­towane, wymienić można np. to, że nie­mowlęta w sposób ob­se­syjny podchwytują język, a star­sze dzieci są skłonne do zaba­wy pole­gającej na naślado­waniu zachowań dorosłych. Z drugiej stro­ny, jes­teś­my przy­gotowani (to przykłady kontr-uczenia przy­goto­wanego), by nie ufać nieznajomym, nie wchodzić do nie­zna­nych ciem­nych lasów, i wytwarza się u nas dożywotni lęk przed węża­mi i pają­kami, już po jednym prze­rażającym spotkaniu z tymi stwo­rzeniami.  

Edward O. Wilson

Syntetyczne. Jak zrobiono życie 
Sophia Roosth

W oryginale  Synthetic.  How Life Got Made​  

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
Ośrodek Wydawnictw Naukowych  · Poznań 2019
ISBN  978-83-7712-001-9 
stron 250, cena 30 zł  

Sophia Roosth zajmuje się antropologią kulturową na Wydziale Historii Nauki Uniwersytetu Harvarda. Nie jest biologiem czy biochemikiem, na co mógłby wskazywać tytuł książki. W odróżnieniu od klasycznych antropologów, którzy badali zwyczaje odległych plemion, autorka spędziła parę lat w la­bo­ratoriach MIT, obserwując plemię biologów syntetycznych. Inte­resowało ją nie tylko to, czym się zaj­mują, ale przede wszystkim to, w co wierzą, jak po­strzegają świat i jak wpływa to na sposób, w który uprawiają naukę. 
    Książka ta nie jest zatem podręcznikiem dla osób prag­ną­cych zajmować się biologią syntetyczną. Zaciekawiła nas z całkowicie innych powodów. Po pierwsze, ukazuje, w jaki sposób prowadzone są nadzwyczaj nowatorskie badania w wiodących ośrodkach naukowych, jak kreowane są teorie i podejścia badawcze, jak przełamywane są stare i tworzone nowe schematy myślowe. Po drugie, pokazuje, jakie pytania, wątpliwości oraz obawy wzbudzają wszelkie idee i działania zmierzające do poprawiania lub zmodyfikowania wytworów natury.
    Zachodzący w ostatnich latach niezwykle dynamiczny rozwój nauk o życiu wymaga podjęcia szerokiej dyskusji przygotowującej współczesne społe­czeń­stwa do lepszego zrozumienia praktycznych skutków wielu przełomowych odkryć. Książka ta stanowi doskonały wstęp do tego typu rozważań, uświa­damia bowiem, jak różne i nieoczekiwane mogą być reakcje na nowe możliwości oferowane przez medycynę oraz biotechnologię. 

Marek  Figlerowicz