Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN.
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-05.

Skip to content