Pierwsze posiedzenie nowej Rady Naukowej ICHB PAN

25 stycznia 2023 r. odbyło się 131. posiedzenie plenarne Rady Naukowej ICHB PAN. Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2023–2026, dokonano wyboru Przewodniczącego, zastępców Przewodniczącego i sekretarza Rady. Powołano również komisje Rady. Pierwszej części zebrania przewodniczył Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, którzy wręczył powołania nowym członkom Rady i podziękował tym, którzy brali udział w pracach Rady poprzedniej kadencji.

Rada Naukowa ICHB PAN kadencji 2023-2026 liczy 48 osób. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Andrzej B. Legocki, członek rzeczywisty PAN. Stanowiska Zastępców Przewodniczącego objęli prof. dr hab. Adam Szewczyk z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz dr hab. Michał Sobkowski, prof. ICHB PAN. Obowiązki Sekretarza Rady powierzono dr Joannie Banasiak.

W części otwartej posiedzenia swoje osiągnięcia będące przedmiotem przygotowywanego wniosku habilitacyjnego przedstawiła dr inż. Anna Piasecka. Tytuł wykładu brzmiał: „Identyfikacja metabolomicznych markerów roślin Poaceae oraz Brassicaceae w stresach abiotycznych i biotycznych”

Skład Rady Naukowej
Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu

Kadencja 2023–2026

I. Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w ICHB PAN w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Prof. dr hab. Paweł Bednarek
 2. Dr hab. Mariola Dutkiewicz, prof. ICHB PAN
 3. Dr hab. Maciej Figiel, prof. ICHB PAN
 4. Dr hab. Agnieszka Fiszer, prof. ICHB PAN
 5. Dr hab. Kamilla Grzywacz, prof. ICHB PAN
 6. Dr hab. Paulina Jackowiak, prof. ICHB PAN
 7. Prof. dr hab. Michał Jasiński
 8. Prof. dr hab. Elżbieta Kierzek
 9. Dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek, prof. ICHB PAN
 10. Dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB PAN
 11. Prof. dr hab. Piotr Kozłowski
 12. Dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB PAN
 13. Dr hab. inż. Krzysztof Kurowski
 14. Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB PAN
 15. Dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN
 16. Dr hab. Katarzyna Rolle, prof. ICHB PAN
 17. Dr hab. Miłosz Ruszkowski, prof. ICHB PAN
 18. Dr hab. Michał Sobkowski, prof. ICHB PAN
 19. Prof. dr hab. inż. Marta Szachniuk
 20. Prof. dr hab. Eliza Wyszko

II. Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej ICHB PAN przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN:

 1. Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz, ICHB PAN
 2. Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN w Warszawie
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
 4. Prof. dr hab. Marek Figlerowicz, ICHB PAN
 5. Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski, ICHB PAN
 6. Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 7. Dr hab. Magdalena Konarska, prof. UW, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN w Warszawie
 8. Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki, ICHB PAN
 9. Prof. dr hab. Jan Węglarz, ICHB PAN   

III. Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w ICHB PAN lub zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Prof. dr hab. Jan Barciszewski, ICHB PAN
 2. Prof. dr hab. Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii/ Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 3. Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii/ Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 4. Prof. dr hab. Józef Dulak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii
 5. Prof. dr hab. Tomasz Gośliński, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny
 6. Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska, Instytut Genetyki Człowieka PAN w  Poznaniu
 7. Prof. dr hab. Jacek Jemielity, Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
 8. Prof. dr hab. Ryszard Kierzek, ICHB PAN           
 9. Prof. dr hab. Izabela Makałowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 10. Prof. dr hab. Piotr Młynarz, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii
 11. Prof. dr hab. Barbara Nawrot, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi   
 12. Prof. dr hab. Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
 13. Dr hab. Szymon Świeżewski, prof. IBB PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 14. Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu                                                    
 15. Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

IV. Wybrani przedstawiciele pracowników innych niż określeni w pkt I, zatrudnieni w ICHB PAN w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Dr Joanna Banasiak
 2. Dr Julia Misiorek

V. Wybrany przedstawiciel doktorantów:

 1. Mgr Anastasiia Satyr

VI. Dyrektor ICHB PAN i jego Zastępca ds. Naukowych:

 1. Prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Dyrektor ICHB PAN (wchodzi w skład Rady również jako osoba wskazana przez Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN)
 2. Dr hab. Luiza Handschuh, prof. ICHB, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Skip to content