Podsumowanie 12 lat pracy Dyrektora ICHB PAN prof. Marka Figlerowicza

Podczas spotkania z pracownikami Instytutu i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego prof. Marek Figlerowicz podsumował 12 lat swojej działalności na stanowisku Dyrektora ICHB PAN. Wystąpienie Dyrektora zostało przyjęte owacją na stojąco.

Następnie Profesor podziękował osobom, które przez lata wykazały się ogromnym zaangażowaniem w budowaniu pozycji naukowej Instytutu. Dyrektor wręczył specjalne wydanie książki Jędrzeja Śniadeckiego pt. „Teoryja jestestw organicznych” prof. Mariuszowi Jaskólskiemu, prof. Ryszardowi Kierzkowi, prof. Maciejowi Stobieckiemu oraz prof. Janowi Wrzesińskiemu. Przyznał również medale uznania i wdzięczności za zasługi dla Instytutu następującym osobom: dr. Jakubowi Barciszewskiemu, prof. Adamowi Kraszewskiemu, mgr Dorocie Nosal, mgr Elżbiecie Kopińskiej, mgr Agacie Redmer, dr hab. Michałowi Sobkowskiemu, prof. ICHB PAN, mgr Grażynie Wawrzyniak, mgr inż. Katarzynie Wielentejczyk, mgr Teresie Wojciechowskiej oraz dr. Andrzejowi Wójtowiczowi.

Podziękowania w imieniu pracowników złożyła odchodzącemu Dyrektorowi dr hab. Luiza Handschuh, prof. ICHB PAN.

Prof. Andrzej Legocki podarował Dyrektorowi oprawione pierwsze strony dwóch artykułów naukowych na temat kwasów nukleinowych powstałe na początku działalności naszej jednostki. Prof. Jan Węglarz wraz z komitetem sterującym Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego złożyli wyrazy wdzięczności za pomyślną współpracę na przestrzeni lat. Prof. Jan Barciszewski w swoim przemówieniu podkreślił gotowość do współpracy, jaką zawsze i bez względu na sytuację wykazywał prof. Marek Figlerowicz.

Na koniec Dyrektor zaprosił wszystkich pracowników na poczęstunek.

Skip to content