Publikacja naukowców ICHB PAN w “Aging Research Reviews”

Dr Agata Tyczewska, mgr Alicja Rzepczak, dr Daria Sobańska (z Pracowni Modelowych Organizmów Zwierzęcych) i prof. Kamilla Grzywacz (z Zakładu Transkryptomiki Funkcjonalnej) są autorkami publikacji „The emerging roles of tRNAs and tRNA-derived fragments during aging: Lessons from studies on model organisms”, która właśnie ukazała się w czasopismie „Aging Research Reviews”.

Autorki przedstawiły znaczenie metabolizmu i epitranskryptomu tRNA, a także krótkich RNA pochodzących z tRNA, w regulacji procesu starzenia i długowieczności w organizmach modelowych. Starzenie się to stopniowe pogarszanie się różnych funkcji organizmu, skutkujące zmniejszeniem zdolności do ochrony przed szkodliwym wpływem środowiska i zakłócenie harmonii fizjologicznej. Do niedawna uważano, że związane z wiekiem spadki czynnościowe organizmów są bierne i nie podlegają regulacji. Jednak badania organizmów modelowych, od drożdży po ssaki, ujawniły, że mechanizmy regulacji długości życia są niezwykle zachowawcze ewolucyjnie. Pionierskie badania genetyczne C. elegans wykazały, że geny związane z długowiecznością są zachowane u drożdży, much czy myszy. Dowiedziono również, że tRNA są uwikłane w różne procesy fizjologiczne i patologiczne. Praca przeglądowa w „Aging Research Reviews” podsumowuje doniesienia literaturowe dotyczące funkcji tRNA i jego metabolizmu w starzeniu się i długowieczności organizmów modelowych. Zrozumienie podstawowych mechanizmów starzenia się może doprowadzić do opracowania nowych metod diagnostyki i leczenia chorób związanych z wiekiem.

Publikacja dostępna jest na stronie: https://doi.org/10.1016/j.arr.2023.101863

Skip to content