Publikacja naukowców ICHB PAN w “Nucleic Acids Research”

Dr Daria Sobańska, mgr inż. Alicja A. Komur, dr Agnieszka Chabowska-Kita i prof. Rafał Ciosk (wszyscy z Zespołu Biologii Integratywnej ICHB PAN) są autorami publikacji “The silencing of ets-4 mRNA relies on the functional cooperation between REGE-1/Regnase-1 and RLE-1/Roquin-1” (Nucleic Acids Research, Volume 50, Issue 14, 12 August 2022, Pages 8226–8239, https://doi.org/10.1093/nar/gkac609). Wyniki zaprezentowane w publikacji zostały uzyskane w ramach współpracy z dr Julitą Gumną oraz dr hab. Katarzyną Pachulską-Wieczorek, prof. ICHB PAN (Zakład Struktury i Funkcji Retrotranspozonów IChB PAN) oraz dr Pooją Kumari (Uniwersytet w Oslo).

Regnaza-1, znana również jako Zc3h12a lub MCPIP1, jest ewolucyjnie konserwatywną endorybonukleazą, która degraduje specyficzne mRNA biorące udział w wielu znaczących procesach biologicznych, takich jak homeostaza odpowiedzi immunologicznej, procesy rozwojowe oraz nowotworzenie. Początkowe doniesienia wskazywały na współpracę Regnazy-1 z innym białkiem wiążącym RNA (ang. RNA-binding protein, RBP), Roquin-1, które miałoby rekrutować Regnazę-1 do specyficznych docelowych mRNA podczas aktywacji komórek typu T. Ten model został poparty w najnowszych badaniach wskazujących na fizyczne oddziaływanie pomiędzy dwoma opisywanymi białkami, które pełni kluczową rolę w wyciszaniu mRNA. Jednakże badania prowadzone przez inną grupę badaczy wspierają  alternatywny model, postulujący niezależne działanie obu białek podczas regulacji mRNA, która zachodzi za pomocą oddzielnych mechanizmów. Wyniki zaprezentowane w niniejszej publikacji, w której badano ortolog Regnazy-1 z C. elegans, nazwanej REGE-1, pozwoliły na odkrycie jego funkcjonalnej współpracy z RLE-1, odpowiednikiem Roquin-1 u nicienia. Mimo że oba białka są kluczowe dla wyciszania mRNA, a ich funkcja wydaje się nie być addytywna, REGE-1 I RLE-1 oddziałują z cząsteczką mRNA niezależnie. Co ciekawe, w przeciwieństwie do Regnazy-1, która reguluje wiele  mRNA, REGE-1 reguluje wyłącznie jeden mRNA kodujący konserwatywny czynnik transkrypcyjny ETS-4. Autorzy publikacji zaproponowali model, w którym REGE-1, kontrolując poziom ETS-4, wpływa na transkrypcję wielu genów mających znaczenie dla różnych aspektów fizjologii nicieni. Mimo że REGE-1/Regnaza-1 i RLE-1/Roquin-1 są powiązane funkcjonalnie, mechanizm molekularny odpowiedzialny za ich współpracę wydaje się być gatunkowo-specyficzny. Z tego powodu wyniki badań przedstawione w niniejszej publikacji pozwalają na obserwację ewolucji ważnego mechanizmu regulacji potranskrypcyjnej z unikatowej perspektywy.

Skip to content