1 mln zł na rewaloryzację Pałacu w Turwi!

26 października 2023 roku, została podpisana umowa z Fundacją Most the Most, na mocy której Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk otrzyma 1 mln zł na dofinansowanie rewaloryzacji Pałacu w Turwi. Podpisy na dokumencie złożyli: prof. dr hab. Marek Figlerowicz – dyrektor ICHB PAN i Brygida Ślabska – Prezes Zarządu Fundacji Most the Most. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na konieczne prace zabezpieczające i remontowe pomieszczeń w przyziemiu Pałacu. Prace dofinansowane przez Fundację zakończą się w 2025 r.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu pracowników ICHB PAN oraz aktywności mieszkańców Turwi i włodarzy Gminy Kościan w ramach konkursu Nasz Zabytek, Pałac w Turwi otrzyma nową funkcję społeczną. Zrewaloryzowany zabytek będzie zamiejscową siedzibą Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej ICHB PAN. Miejscem, łączącym przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, historię z nowoczesnością, doświadczenie poprzednich wieków, ze współczesnymi osiągnięciami nauki.

Bazując na tym, że Pałac w Turwi jest kolebką pracy organicznej oraz nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa, którego ambasadorem na ziemiach polskich był gen. Dezydery Chłapowski, działania organizowane w Pałacu będą miały na celu: (i) wzmacnianie postaw patriotycznych i dumy z naszego dziedzictwa, (ii) przekazywanie wiedzy o nowatorskich rozwiązaniach służących ochronie środowiska i zrównoważonemu rolnictwu, (iii) informowanie o nowych wyzwaniach, w tym szczególnie tych związanych ze zmianą klimatu, (iv) promowanie dobrych praktyk korzystania z nowoczesnych technologii.

W obiekcie powstanie również wystawa pamięci gen. Dezyderego Chłapowskiego i historii Pałacu oraz idei pracy organicznej.

Instytut podejmuje starania o przywrócenie świetności obiektowi, aby Pałac był miejscem integracji środowiska lokalnego, realizacji ciekawych inicjatyw społecznych oraz przestrzenią do spotkań naukowych, artystycznych i organizacji warsztatów, wydarzeń multimedialnych i sportowych.

Skip to content