Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

121. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W dniu 30 września 2020 r. odbyło się 121. plenarne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Podczas części zamkniętej posiedzenia omawiano sprawę konkursu na nowy zakład w obszarze bioinformatyki. Nadano również stopień doktora mgr Joannie Szpotkowskiej i mgr Justynie Gołębiewskiej. Obie rozprawy uzyskały wyróżnienie. Następnie wyznaczono promotorów czworgu doktorantom Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN, realizującym swoje prace w ICHB PAN. Ponadto Rada przyjęła nowy tekst jednolity Statutu ICHB PAN, uwzględniający zmiany w nim dokonane na przestrzeni kilku ubiegłych lat, a także nowe wersje sposobów postępowania w sprawach nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, w których uwzględniono uwagi przesłane przez Radę Doskonałości Naukowej.
W otwartej części posiedzenia swoje osiągnięcia naukowe zaprezentowali naukowcy zamierzający przeprowadzić postępowania habilitacyjne w ICHB PAN. Wystąpienie dr Agaty Świątkowskiej dotyczyło „Określenia roli regionu terminalnego 5’ mRNA p53 w ekspresji genu TP53”, następnie dr Agnieszka Żmieńko mówiła o „Identyfikacji polimorfizmu liczby kopii DNA jako istotnego składnika kształtującego zmienność genetyczną Arabidopsis thaliana”. Jako ostatni wystąpił dr Maciej Łałowski z referatem pt. „Analiza interakcji białkowych oraz zaburzonych ścieżek sygnałowych w patologii neuronalnych ceroidolipofuscynoz”.
 

08 października 2020