Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zespół z Pracowni Bioinformatyki pod kierunkiem dr Anny Philips prowadzi projekt pt. „Mapa Mikrobiomu Polski” (POIR.04.01.02-00-0025/17) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Ardigen S.A. z Krakowa.

Celem projektu jest stworzenie mapy mikrobiomu, czyli kompleksowego źródła wiedzy o mikroflorze bakteryjnej występującej w polskiej populacji.

Przedmiotem prowadzonych badań jest mikrobiom – ogół mikroorganizmów (głównie bakterii) zasiedlających przewód pokarmowy człowieka. Z najnowszych doniesień naukowych wynika, że skład mikroflory bakteryjnej ma istotny wpływ na ogólny stan zdrowia człowieka, niewłaściwy może powodować wiele schorzeń. Dowiedziono również, że mikrobiom jelit znacznie różni się pomiędzy zdrowymi osobnikami. Oznacza to, że mikrobiom określony, np. dla Amerykanów nie może być zastosowany w badaniach polskich pacjentów.

Mapa Mikrobiomu stworzona zostanie w oparciu o informacje uzyskane dla reprezentatywnej grupy mieszkańców Polski. Stanie się zatem precyzyjnie opracowanym wzorcem dla wszystkich krajowych projektów badawczych w tym zakresie oraz jedną z niewielu baz dostarczających informacji o mikrobiomie, genomie i fenotypie człowieka w Europie i na świecie.

Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie przebadanie polskiej populacji pod kątem składu mikroflory bakteryjnej na niespotykaną dotychczas skalę (ponad 1 tys. osób zdrowych i około 150 dorosłych pacjentów onkologicznych leczonych za pomocą immunoterapii). Pozwoli to na uzyskanie nowej wiedzy w zakresie charakterystyki mikrobiomu przewodu pokarmowego. Poznane zostaną zależności między cechami fenotypowymi i genetycznymi uczestników badania, a składem ich mikrobiomów (skład mikrobiomu zostanie powiązany m. in. z informacjami o ogólnym stanie zdrowia i stylu życia).

Co istotne, Mapa Mikrobiomu Polski dostarczy również informacji o mikroflorze pacjentów leczonych za pomocą immunoterapii, przez co stanie się unikatowym źródłem wiedzy o mikrobiomie pacjentów leczonych z powodu jednej z najpoważniejszych chorób. 

Wyniki prowadzonych prac umożliwią opracowanie produktów i technologii wpływających pozytywnie na skład flory bakteryjnej. Jest to szczególnie istotne dla wielu schorzeń cywilizacyjnych i spersonalizowanych terapii, w przypadku których wpływ mikroflory
na efektywność prowadzonego leczenia został już udowodniony. Jednym z najbardziej aktualnych problemów, w których świadomość roli mikrobiomu stale wzrasta, są nowotwory.

Użytkownikami Mapy Mikrobiomu Polski będą zatem zarówno naukowcy prowadzący badania podstawowe w zakresie wpływu mikrobiomu na uwarunkowania różnego typu chorób, jak i opracowujący testy medyczne stosowane w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu.
W rezultacie użytkownikami Mapy będą również różnego typu przedsiębiorstwa z branż farmaceutycznej i medycznej ukierunkowane na:

  1. opracowywanie i produkcję nowych probiotyków,

  2. ustalanie optymalnych schematów leczenia,

  3. medycynę spersonalizowaną, czyli optymalizację terapii uwzględniającą indywidualne uwarunkowania pacjenta,

  4. tworzenie testów diagnostycznych opartych na składzie mikroflory bakteryjnej.

Implementacja wyników płynących z Mapy Mikrobiomu Polski do praktyki gospodarczej przyczyni się do poprawy skuteczności terapii i jakości życia obywateli.

Zakończenie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2021 r.

 

HR logo

logo

Mapa Mikrobiomu Polski

02 września 2020