Narodowe Centrum Nauki

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

N N401 066338

Nowa metoda globalnej analizy modyfikowanych składników kwasów nukleinowych oraz jej zastosowanie w diagnostyce klinicznej nowotworów

Mirosława Naskręt-Barciszewska

2010-02-21

2013-04-20

Grant promotorski; konkurs 38

N N302 260938

Nowoczesne technologie antysens w terapii dystrofii miotonicznej

Krzysztof  Sobczak

2010-04-09

2013-10-30

Grant promotorski; konkurs 38

N N301 523038

Walidacja oddziaływań mikroRNA z mRNA w kontekście patogenezy i terapii niektórych dziedzicznych chorób neurologicznych

Edyta Kościańska

2010-04-27

2013-07-31

Grant promotorski; konkurs 38

N N401 595538

Poszukiwanie i analiza niekodujących RNA specyficznych dla złośliwych guzów mózgu

Katarzyna Rolle

2010-05-06

2013-05-05

Grant promotorski; konkurs 38

N N310 043738

Korelacja epigenetycznych modyfikacji DNA i białek histonowych jako mechanizm odpowiedzi rośliny na warunki stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

2010-05-17

2013-06-28

Grant promotorski; konkurs 38

N N301 411238

Nowe enancjomeryczne formy rybozymów typu hammerhead jako czynniki terapeutyczne

Jan Barciszewski

2010-05-17

2013-05-16

Grant promotorski; konkurs 38

N N301 392139

Identyfikacja pełnych transporterów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna analiza funkcjonalna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedzi na stres biotyczny

Michał Jasiński

2010-09-23

2013-04-22

Grant promotorski; konkurs 39

N N310 309839

Alternatywny splicing u kukurydzy zwyczajnej indukowany w warunkach stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

2010-10-22

2013-10-21

Grant promotorski; konkurs 39

N N302 434439

Analiza wpływu genetycznej inaktywacji enzymów metabolizujących tiolakton homocysteiny na proteom myszy

Hieronim Jakubowski

2010-11-12

2013-04-11

Grant promotorski; konkurs 39

N N204 430640

Analiza N-homocysteinylacji fibrynogenu ludzkiego osocza metodami chemicznymi oraz spektrometrii mas w kontekście chorób naczyniowo-sercowych

Łukasz Marczak

2011-04-20

2014-04-19

Grant promotorski; konkurs 40

N N401 572140

Analiza oddziaływania białek ze zmutowanymi transkryptami genów zaangażowanych w choroby z grupy TREDs

Marzena Wojciechowska

2011-05-04

2015-01-03

Grant promotorski; konkurs 40

N N301 788440

Badania funkcjonalnego charakteru struktury RNA wirusa grypy ukierunkowane na inhibicję jego namnażania

Elżbieta Kierzek

2011-05-06

2014-05-05

Grant promotorski; konkurs 40

N N301 707040

Kwadrupleksy RNA zbudowane z powtórzeń trinukleotydowych AGG, CGG i UGG

Zofia Gdaniec

2011-05-06

2014-08-05

Grant promotorski; konkurs 40

N N401 572140

Regulacja ekspresji genu Huntingtyny przez dupleksy RNA

Włodzimierz Krzyżosiak

2011-05-06

2014-05-05

Grant promotorski; konkurs 40

N N302 633240

Testowanie efektów niespecyficznych wywoływanych przez reagenty technologii interferencji RNA i mikroRNA

Marta Olejniczak

2011-05-06

2015-01-05

Grant promotorski; konkurs 40

N N310 769040

Małe niekodujące RNA i zmiany w degradomie roślinnym jako mechanizm odpowiedzi na warunki stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

2011-05-19

2014-05-18

Grant promotorski; konkurs 40

N N310 721640

Badanie zależności pomiędzy profilem fenolowych metabolitów wtórnych oraz poziomem ekspresji genów szlaku fenylopropanoidów w siewkach łubinu wąskolistnego podczas oceny odporności na infekcję patogenem grzybowym

Maciej Stobiecki

2011-05-23

2014-05-22

Grant promotorski; konkurs 40

N N401 597840

Wpływ N-homocysteinylacji białek histonowych na epigenetyczną regulację ekspresji genów człowieka

Hieronim Jakubowski

2011-05-27

2013-05-26

Grant promotorski; konkurs 40

2011/01/B/ST5/06414

Arylo nukleozydo amidofosforany – nowa generacja pro-nukleotydów anty-HIV

Jacek Stawiński

2011-12-01

2015-11-30

Opus 1

2011/01/N/NZ2/00025

Wykorzystanie technik tandemowej spektrometrii mas z kolizyjnie indukowaną dysocjacją do profilowania i analizy strukturalnej fenolowych metabolitów wtórnych w wieloskładnikowych ekstraktach materiału roślinnego

Anna Wojakowska

2011-12-06

2013-06-05

Preludium 1

2011/01/B/NZ1/04429

Formy spinki RNA o znaczeniu w biologii i patogenezie. Analiza krystalograficzna

Wojciech Rypniewski

2011-12-06

2015-06-05

Opus 1

2011/01/B/NZ5/02773

Identyfikacja nowych genów odgrywających ważną rolę w procesie nowotworzenia w częstych nowotworach człowieka

Piotr Kozłowski

2011-12-06

2012-02-20

Opus 1

2011/01/B/NZ1/03417

Mechanizmy przyczyniające się do rozwoju zakrzepicy u pacjentów z niedoborem β-syntezy cystationiny

Hieronim Jakubowski

2011-12-06

2014-12-05

Opus 1

2011/01/D/NZ1/03478

Aktywność opiekuńcza białek Gag i nukleokapsydu wobec RNA HIV-2: implikacje dla projektowania nowych inhibitorów retrowirusowych

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

2011-12-07

2015-06-06

Sonata 1

2011/01/N/NZ3/04602

Badanie struktury drugorzędowej i funkcji BC200 RNA w guzach mózgu u ludzi

Patrycja Sosińska-Zawierucha

2011-12-07

2013-12-06

Preludium 1

2011/01/B/NZ2/04816

Polimorfizm liczby kopii jako istotny mechanizm warunkujący zmienność genomów roślinnych. Wpływ czynników endogennych (interferencja RNA) i egzogennych (stres) na częstość i lokalizację mutacji związanych z polimorfizmem liczby kopii

Marek Figlerowicz

2011-12-07

2015-06-06

Opus 1

2011/01/B/ST6/07021

Wysoko wydajne obliczenia dla sekwencjonowania DNA nowej generacji

Aleksandra Świercz

2011-12-08

2013-12-07

Opus 1

2011/01/D/NZ9/03631

Analiza epigenomu i proteomu kukurydzy zwyczajnej (Zea mays), linii odpornej i wrażliwej na herbicyd

Agata Tyczewska

2011-12-12

2015-12-11

Sonata 1

2011/01/N/NZ9/02900

Poszukiwanie sekwencji regulujących proces splicingu w warunkach stresu herbicydowego u kukurydzy zwyczajnej

Joanna Gracz-Bernaciak

2011-12-16

2014-10-15

Preludium 1

2011/01/B/NZ4/04936

Nowa generacja pro-nukleotydów antynowotworowych

Jacek Stawiński

2011-12-16

2015-12-15

Opus 1

2011/03/B/NZ1/00576

Nowe metody określania struktury drugorzędowej RNA, ich funkcjonalność do badania aktywności biologicznej RNA

Ryszard Kierzek

2012-08-02

2015-08-01

Opus 2

2011/03/B/NZ1/02840

Rola transporterów ABC w modulacji oddziaływań symbiotycznych Medicago truncatula

Michał Jasiński

2012-08-16

2015-08-15

Opus 2

2011/03/B/NZ1/03259

Sekwencyjne preferencje rybonukleaz szlaku biogenezy ludzkich mikroRNA

Włodzimierz Krzyżosiak

2012-08-17

2015-08-16

Opus 2

2011/03/B/NZ1/01238

Proteomika strukturalna hemolimfy jedwabnika morwowego

Grzegorz Bujacz

2012-08-27

2015-08-26

Opus 2

2011/03/B/ST5/01098

Nowe podejścia nakierowane na poprawę selektywności i efektywności działania antysensowych oligonukleotydów

Ryszard Kierzek

2012-08-29

2015-05-28

Opus 2

2011/03/B/ST5/03102

Opracowanie stereospecyficznych czynników fosforylujących zawierających nukleofilowe grupy katalityczne

Michał Sobkowski

2012-08-29

2016-02-28

OPUS 2

2012/05/D/ST5/03599

Nowe 3,8-dipodstawione analogi nukleozydów purynowych o potencjalnym zastosowaniu w badaniach strukturalnych i aktywności biologicznej kwasów nukleinowych

Anna Pasternak

2013-02-07

2016-02-06

Sonata 1

2012/05/D/NZ2/02238

Stworzenie nowego warsztatu umożliwiającego kompleksową analizę degradomu RNA - opracowanie innowacyjnych metod identyfikacji degradantów RNA oraz oceny ich potencjału funkcjonalnego

Paulina Jackowiak

2013-03-01

2016-08-31

Sonata 3

2012/05/D/NZ2/02238

Analiza proteomu osocza krwi w przewlekłej chorobie nerek w kontekście postępującej choroby-sercowo-naczyniowej

Magdalena Łuczak

2013-03-01

2016-09-30

Opus 4

2012/05/N/NZ1/0191918.03.2013

Badanie struktury miR21 RNA oraz jego prekursora- podstawowych znaczników nowotworów mózgu u ludzi

Agnieszka Belter

2013-03-18

2015-03-17

Preludium 3

2012/06/A/NZ1/00094

Toksyczność RNA w patogenezie chorób poliglutaminowych

Maciej Figiel

2013-03-22

2019-03-21

Maestro 3

2012/05/N/NZ7/02157

Badanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością nowych pochodnych flawonoidów jako inhibitorów bakteryjnej syntetazy tyrozylo-tRNA

Mirosława Skupińska

2013-03-27

2015-03-26

Preludium 4

2012/06/A/NZ9/00125

Kompleksowe podejście w celu zdefiniowania molekularnych podstaw odpowiedzi kukurydzy na stres herbicydowy

Tomasz Twardowski

2013-05-07

2019-11-06

Maestro 3

2012/07/E/NZ2/04098

Roślinne metabolity wtórne w kontroli kolonizacji roślin przez mikroorganizmy

Paweł Bednarek

2013-07-11

2018-10-10

Sonata Bis 2

2012/07/B/ST5/03035

Opracowanie chemicznej metody syntezy biologicznie aktywnych trójfosforanów z zastosowaniem termolabilnych grup ochronnych

Marcin K. Chmielewski

2013-07-19

2017-07-18

Opus 4

2012/07/B/ST6/01537

Badanie możliwości i ograniczeń zastosowania sieci Petriego do modelowania i analizy złożonych systemów biologicznych na przykładzie procesu powstawania i rozwoju miażdżycy w organizmie człowieka

Piotr Formanowicz

2013-07-25

2017-07-24

Opus 4

2013/08/A/ST5/00295

Strukturalnie zdefiniowane oligonukleotydy. Badania struktury oraz uwarunkowań strukturalnych oddziaływań i funkcji RNA

Ryszard Kierzek

2013-08-28

2019-08-27

Maestro 4

2013/08/M/NZ1/01062

Konserwatywne motywy strukturalne RNA wirusa grypy: klucz do zrozumienia funkcji wirusowych RNA

Elżbieta Kierzek

2013-08-28

2017-05-27

Harmonia 4

2013/08/T/NZ4/00712

Molekularna oraz behawioralna charakterystyka nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (SCA3)

Paweł Świtoński

2013-10-01

2014-09-30

Etiuda 1

2013/09/B/NZ5/02794

Rola homocysteiny w patogenezie zakrzepicy

Hieronim Jakubowski

2014-02-13

2017-02-12

Opus 5

2013/09/B/NZ1/01884

Rola regionów niekodujących 5' mRNA genu p53 syntetyzowanych z różnych promotorów transkrypcyjnych i wykorzystujących alternatywne miejsca inicjacji translacji w generowaniu izoform białka p53

Jerzy Ciesiołka

2014-02-13

2017-08-12

Opus 5

2013/09/B/NZ1/03359

Rybozymy jako nowe narzędzia do badania genomu mitochondrialnego

Jan Barciszewski

2014-03-11

2017-03-10

Opus 5

2013/09/N/NZ2/02080

Ewolucja metabolitów wtórnych pełniących rolę w odporności roślin z rodziny Brassicaceae na infekcje

Karolina Kułak

2014-03-14

2016-09-13

Preludium 5

2013/09/D/NZ1/03364

Ewolucyjne modelowanie fizykochemicznych warunków nadekspresji wirusowych replikonów w płynnych kulturach roślinnych

Radosław Pilarski

2014-04-03

2018-04-02

Sonata 5

2913/10/M/NZ3/00260

Transport ABA u bobowatych - między odpowiedzią na stress suszy a wydajnym wiązaniem azotu atmosferycznego

Michał Jasiński

2014-05-19

2017-11-18

Harmonia 5

2013/10/E/NZ1/00741

Termodynamiczne podstawy projektowania optymalnych funkcjonalnie, modyfikowanych siRNA oraz ich eksperymentalna weryfikacja

Anna Pasternak

2014-07-02

2018-04-01

Sonata Bis 3

2013/11/N/NZ1/92429

Kluczowe elementy prekursorów miRNA warunkujące uwalnianie homogennych siRNA z wektorów shRNA-miR

Paulina Gałka-Marciniak

2014-07-04

2016-07-03

Preludium 6

2013/10/E/NZ4/00621

Definiowanie nowych mechanizmów neurodegeneracji z użyciem pierwszego modelu knock-in SCA3/MJD

Maciej Figiel

2014-07-08

2020-07-07

Sonata Bis 3

2013/11/B/NZ1/00091

Mechanizmy i konsekwencje inkorporacji homocysteiny do białek u ludzi

Hieronim Jakubowski

2014-07-28

2016-12-28

Opus 6

2014/12/W/NZ2/00466

Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych

Marek Figlerowicz

2014-12-10

2021-12-09

Symfonia 2

2014/13/D/NZ1/00061

W poszukiwaniu nowych mechanizmów kontroli ekspresji genów odmiennych od RNAi – krótkie RNA powstające ze snoRNA

Kamilla Bąkowska-Żywicka

2015-01-22

2018-01-21

Sonata 7

2014/13/B/ST5/04144

Hybrydowe, dwufunkcyjne struktury RNA typu dupleks-kwadrupleks jako nowe narzędzie do wyciszania ekspresji genów

Zofia Gdaniec

2015-01-23

2018-07-22

Opus 7

2014/13/B/NZ7/02291

Rybozyd kinetyny i jego pochodna - analiza właściwości apoptotycznych i mechanizmu działania w komórkach guzów mózgu

Eliza Wyszko

2015-01-23

2019-10-22

Opus 7

2014/13/B/NZ2/03837

Poszukiwanie mechanizmów indukujących polimorfizm liczby kopii dużych fragmentów genomu oraz związków tego zjawiska z tworzeniem i ewolucją metabolicznych klastrów genów

Marek Figlerowicz

2015-02-26

2019-07-25

Opus 7

2014/13/B/NZ5/03214

Wyjaśnienie mechanizmu działania małocząsteczkowych inhibitorów kinaz w
łagodzeniu patomechanizmu dystrofii miotonicznej typu pierwszego (DM I )

Marzena Wojciechowska

2015-03-11

2019-07-10

Opus 7

2014/15/B/NZ1/01880

Mechanizmy selektywnego wyciszania genów chorób poliglutaminowych przez nietypowe siRNA

Agnieszka Fiszer

2015-07-15

2019-07-14

Opus 8

2014/15/B/NZ9/02312

Identyfikacja mechanizmów molekularnych zaangażowanych w odpowiedź soi na stres niskich temperatur w warunkach klimatu umiarkowanego

Tomasz Twardowski

2015-07-17

2020-01-16

Opus 8

2014/15/D/NZ2/02305

Identyfikacja kolistych RNA oraz białek uczestniczących w ich biogenezie u modelowej rośliny "Arabidopsis thaliana"

Anna Philips

2015-07-21

2019-07-20

Sonata 8

2014/15/N/NZ5/01647

Patofizjologiczne konsekwencje N-homocysteinylacji histonów w hiperhomocysteinemii spowodowanej niedoborem CBS

Izabela Lewandowska

2015-08-25

2019-08-24

Preludium 8

2014/15/N/NZ5/01646

Rola hiperhomocysteinemii w sygnalizacji zapachowej u myszy

Jacek Wróblewski

2015-08-25

2019-08-24

Preludium 8

2015/16/S/NZ1/00086

Ścieżki degradacji transkryptów związanych z chorobami człowieka, których podłożem jest ekspansja sekwencji mikrosatelitamych

Karolina Drążkowska

2015-12-01

2019-03-11

Fuga 4

2014/15/B/NZ9/02312

Strukturalne badania białek kluczowych dla oddziaływań pomiędzy kleszczem, ssakiem i patogenem

Mariusz Jaskólski

2016-01-27

2020-01-26

Opus 9

2015/17/D/NZ5/03444

Przeżywalność i stres oksydacyjny w hierhomocysteinemii

Marta Sikora

2016-01-28

2020-07-27

Sonata 9

2015/17/D/NZ3/03625

Aktywne systemy transportu jako element kontrolujący "molekularną rozmowę" między symbiontami podczas formowania mikoryzy arbuskularnej

Joanna Banasiak

2016-02-02

2020-02-01

Sonata 9

2015/17/D/NZ5/03443

Kompleksowa analiza działania oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków w chorobach poliglutaminowych

Agnieszka Fiszer

2016-02-25

2021-02-24

Sonata 9

2015/17/B/NZ1/00871

Molekularne mechanizmy utraty szlaku metabolomicznego na przykładzie gatunków blisko spokrewnionych z rośliną modelową Capsella rubella

Paweł Bednarek

2016-02-25

2019-07-24

Opus 9

2015 17/B/ST5/01467

Katalityczne kwasy nukleinowe nowej generacji w regulacji ekspresji informacji genetycznej

Jan Barciszewski

2016-02-26

2020-02-25

Opus 9

2015/17/B/NZ2/01182

Analiza roli genu BARD1, jako czynnika warunkującego genetyczną predyspozycję do raka piersi-zastosowanie unikalnej strategii, analizy asocjacji mutacji założycielskich

Piotr Kozłowski

2016-03-01

2021-08-31

Opus 9

2015/17/N/NZ3/03629

Obrazowanie szlaku biogenezy miRNA i komórkowej lokalizacji reagentów technologii interferencji RNA

Martyna Urbanek-Trzeciak

2016-03-09

2019-12-08

Preludium 9

2015/17/N/NZ3/03626

Struktura i funkcja białka Glod4

Olga Utyro

2016-03-14

2020-03-13

Preludium 9

2015/17/N/NZ2/01916

Profilowanie mikroRNA w komórkowych modelach choroby Huntingtona stworzonych z użyciem technologii iPSC

Emilia Kozłowska

2016-03-15

2021-03-14

Preludium 9

2015/18/E/NZ2/00678

Wykorzystanie narzędzi genetycznych w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych

Marta Olejniczak

2016-04-18

2021-10-17

Sonata Bis 5

2015/18/M/NZ1/00406

Funkcja roślinnych metabolitów wtórnych w promocji wzrostu indukowanej przez endofity grzybowe

Paweł Bednarek

2016-05-13

2020-10-12

Harmonia 7

2015/19/B/NZ9/03548

Rola transporterów błonowych w kaskadzie sygnałowej cytokinin podczas symbiozy bobowatych z bakteriami brodawkowymi

Michał Jasiński

2016-06-15

2020-12-14

Opus 10

2014/19/B/NZ2/02453

Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach

Adam Ciesiołka

2016-06-20

2021-06-19

Opus 10

2015/19/B/NZ2/02450

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek

Magdalena Łuczak

2016-06-20

2021-12-19

Opus 10

2015/19/B/NZ1/02803

Struktura RNA wirusa grypy w warunkach in vivo i in vitro. Uwarunkowania strukturalne inhibicji namnażania wirusa za pomocą modyfikowanych antysensowych oligonukleotydów, siRNAoraz niskocząsteczkowych ligandów

Elżbieta Kierzek

2016-06-20

2020-06-19

Opus 10

2015/19/B/NZ1/02804

Rola mikroRNA w regulacji metabolizmu zelaza w ataksji Friedreicha

Marek Napierała

2016-07-14

2020-04-13

Opus 10

2015/19/N/NZ5/02247

Delecja genu APOBEC3B - analiza jej roli w rodzinnej predyspozycji do raka piersi oraz określenie jej funkcjonalności na poziomie mRNA

Katarzyna Klonowska

2016-08-09

2019-08-08

Preludium 10

2015/19/N/NZ5/02246

Właściwości antykoagulacyjne i antyproliferacyjne nowych analogów aptameru wiążącego trombinę

Weronika Kotkowiak

2016-08-09

2018-02-08

Preludium 10

2015/19/D/NZ5/02183

Translacja inicjowana na powtórzonych sekwencjach CAG w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3

Magdalena Jazurek-Ciesiołka

2016-09-01

2023-02-28

Sonata 10

2016/20/W/ST5/00478

Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne

Mariusz Jaskólski

2016-11-10

2022-11-09

Symfonia 4

2015/19/B/NZ3/02412

Cytoplazmatyczne przeszkody na drodze reprogramowania przeznaczenia komórki: od indywidualnych czynników do mechanizmów molekularnych

Rafał Ciosk

2016-11-30

2020-11-29

Opus 10

2016/21/B/NZ1/02832

Rola czynników białkowych wiążących się do regionu niekodującego 5' ludzkiego mRNA p53 w regulacji ekspresji białka p53 na poziomie translacji

Jerzy Ciesiołka

2017-02-16

2021-08-15

Opus 11

2016/21/B/NZ2/03468

Wpływ niekodujących RNA na rozwój komórek nerek oraz karcinogenezę

Jan Wrzesiński

2017-02-16

2021-08-15

Opus 11

2016/21/D/NZ3/00641

Demetylaza histonów JMJD3 jako epigenetyczny regulator procesów senescencji oraz nowotworzenia

Patrick Perrigue

2017-02-17

2020-11-16

Sonata 11

2016/21/D/NZ5/01906

Dwufunkcyjne oligonukleotydy antysensowe - optymalizacja w regulacji alternatywnego splicingu w nowotworowych liniach komórkowych

Jolanta Lisowiec-Wąchnicka

2017-03-02

2021-03-01

Sonata 11

2016/21/N/NZ5/00508

Ekspresja kolistych RNA w dystrofii miotonicznej typu 1 - związek z patogenezą

Karol Czubak

2017-03-14

2020-03-13

Preludium 11

2016/21/N/NZ1/00564

Katalityczne RNA jako narzędzia w biotechnologii mitochondriów ludzkich

Paweł Głodowicz

2017-03-15

2021-03-14

Preludium 11

2016/21/N/NZ1/00565

Modyfikowane siRNA, rybozymy i system cRISPR/Cas jako strategie inhibicji
namnażania wirusa grypy typu A. Zastosowanie i porównanie metod inhibicji
nakierowanych na wirusowe RNA

Julita Piasecka

2017-03-16

2021-03-15

Preludium 11

2016/21/B/ST8/00477

Nowe, wielozadaniowe nanocząsteczki w skojarzonej geno- i fototerapii

Jan Barciszewski

2017-04-13

2021-10-12

Opus 11

2016/22/E/NZ1/00422

Niepoznane obszary aktywności ludzkiej rybonukleazy Dicer

Anna Kurzyńska-Kokorniak

2017-05-08

2022-05-07

Sonata Bis 6

2016/22/E/NZ3/00426

Struktura RNA i jego oddziaływania z białkiem Gag warunkujące funkcje RNA Ty1 na różnych etapach replikacji retrotranspozonu

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

2017-05-08

2022-12-07

Sonata Bis 6

2016/22/A/NZ2/00184

Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych

Piotr Kozłowski

2017-05-15

2022-05-14

Maestro 8

2016/23/D/NZ1/02565

W jaki sposób struktura RNA kieruje funkcją matrycowego RNA? Aspekty strukturalne i funkcjonalne kluczowe dla syntezy białka p53 - głównego regulatora podstawowych procesów w komórce

Leszek Błaszczyk

2017-08-17

2023-02-16

Sonata 12

2017/01/X/NZ2/00144

Zmienność liczby kopii genu MSH2 u Arabidopsis thaliana - struktura duplikacji, zakres polimorfizmu w naturalnych ekotypach oraz wpływ na ekspresję genów zaangażowanych w naprawę niesparowań DNA

Agnieszka Żmieńko

2017-08-23

2018-08-22

Miniatura 1

2016/23/N/NZ1/02446

Opracowanie nowej metody bezpośredniej identyfikacji i absolutnej oceny ilościowej zdarzeń przedwczesnej terminacji transkrypcji, na przykładzie bakteryjnych ryboprzełączników

Piotr Machtel

2017-09-13

2020-09-12

Preludium 12

2017/01/X/ST5/00381

Synteza nowych analogów dimerów nukleozydów pirymidyniowych zawierających łącznik 1,2,3-triazolowy o potencjalnym wykorzystaniu w medycynie

Dagmara Baraniak

2017-09-19

2018-09-18

Miniatura 1

2016/23/N/ST5/03024

Fosfobetainy N-tlenkowe w nowych strategiach syntezy P-modyfikowanych fosforanów i polifosforanów biomolekuł naturalnych i ich analogów

Magdalena Materna

2017-09-20

2019-12-19

Preludium 12

2017/01/X/ST5/00577

Nowe 3,6,9-tripodstawione pochodne 9-H-karbazolu jako potencjalne sondy fluorescencyjne do detekcji kwadrupleksów DNA i RNA

Daniel Baranowski

2017-10-10

2018-10-09

Miniatura 1

2017/01/X/ST5/00680

Synteza nowych pochodnych porfirynowych o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej (PDT)

Zofia Jahnz-Wechmann

2017-10-10

2018-10-09

Miniatura 1

2017/01/X/ST5/00589

Wykorzystanie modyfikowamych chemicznie kwadrupleksów RNA w terapii antysensowej

Dorota Gudanis

2017-10-10

2018-10-09

Miniatura 1

2017/24/C/NZ1/00219

Funkcja struktury drugorzędowej vRNA wirusa grypy typu A w kompleksie rybonukleoproteinowym podczas cyklu replikacyjnego wirusa

Elżbieta Lenartowicz

2017-11-10

2021-11-09

Sonatina 1

2017/25/B/NZ1/02269

Kotranskrypcyjne fałdowanie vRNA wirusa grypy w obecności antysensowych oligonukleotydów w zainfekowanych wirusem komórkach MDCK. Nowa metoda chemicznego mapowania struktury RNA w oparciu o metodę głębokiego sekwencjonowania

Ryszard Kierzek

2018-01-30

2022-01-29

Opus 13

2017/25/B/NZ7/00127

Uwarunkowania strukturalne właściwości przeciwnowotworowych oligonukleotydów bogatych w guanozynę

Anna Pasternak

2018-01-30

2022-01-29

Opus 13

2017/01/X/NZ2/01906

Analiza eksomów pacjentów z ostrą białaczką szpikową

Luiza Handschuh

2018-02-09

2019-02-08

Miniatura 1

2017/25/N/NZ2/00221

Polimorfizm liczby kopii genów mikroRNA w populacji naturalnych linii Arabidopsis thaliana oraz jego wpływ na potranskrypcyjną regulację ekspresji genów docelowych

Anna Samelak-Czajka

2018-02-14

2021-08-13

Preludium 13

2018/02/X/NZ2/02214

Mutageneza szlaków biosyntezy metabolitów wtórnych modelowej trawy Brachypodium distachyon

Karolina Krystkowiak

2018-02-19

2019-02-18

Miniatura 2

2017/25/B/ST5/00971

Synteza i badania strukturalne oligonukleotydów o sekwencjach ramion antykodonów tRNA zawierających nowe modyfikowane nukleozydy: ct6A, ms2ct6A, ges2U

Zofia Gdaniec

2018-02-21

2022-02-20

Opus 13

2017/26/D/NZ2/00964

Identyfikacja biocząsteczek uwalnianych przez komórki raka jelita grubego i wykrywanych w surowicy krwi lub/i egzosomach

Anna Wojakowska

2018-04-13

2022-04-12

Sonata 13

2017/25/B/NZ3/02173

Funkcjonalna interakcja pomiędzy kolistymi RNA (circRNA) a macierzą zewnątrzkomórkową (ECM)-znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu (GSC) oraz przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) w guzach mózgu

Katarzyna Rolle

2018-04-16

2023-04-15

Opus 13

2017/25/B/NZ7/02162

Właściwości przeciwstarzeniowe 4-N-furfurylocytozyny w zróżnicowanych wiekowo komórkach eukariotycznych, drożdżach oraz mysim modelu starzenia

Eliza Wyszko

2018-04-17

2022-04-16

Opus 13

2017/26/E/NZ1/00950

Opracowanie metodologii umożliwiającej stabilizację RNA w formie spinki do badań krystalograficznych

Agnieszka Kiliszek

2018-06-04

2023-06-03

Sonata Bis 7

2017/26/D/NZ1/01234

Maskowane substraty bioluminogenne do selektywnego obrazowania parametrów biochemicznych raka

Jacek Kolanowski

2018-06-05

2023-06-04

Sonata 13

2017/27/B/NZ1/01416

Zmiany w składzie białek rybosomalnych i w oddziałujących z rybosomami krótkich niekodujących RNA w Saccharomyces cerevisiae w odpowiedzi na stres środowiskowy

Kamilla Bąkowska-Żywicka

2018-06-29

2022-06-28

Opus 14

2017/26/D/NZ1/00887

Badanie urydylacji RNA jako mechanizmu regulacji ekspresji genów u człowieka

Zbigniew Warkocki

2018-07-02

2023-01-01

Sonata 13

2017/27/B/NZ1/02201

Badanie enzymów chitynolitycznych zmierzające do skonstruowania sztucznego chitynosomu

Wojciech Rypniewski

2018-09-03

2022-09-02

Opus 14

2017/26/D/NZ2/01079

Udział polimorfizmu liczby kopii genów w naturalnym zróżnicowaniu odpowiedzi ekotypów Arabidopsis thaliana na stres biotyczny

Agnieszka Żmieńko

2018-09-17

2022-09-16

Sonata 13

2017/27/B/NZ1/01090

Molekularne determinanty selektywnego trensportu będącego udziałem roślinnych transporterów ABCG

Michał Jasiński

2018-09-17

2021-09-16

Opus 14

2018/28/C/NZ1/00497

Pionierskie badania struktury i funkcji G-kwadrupleksów miRNA

Agnieszka Belter

2018-09-20

2023-06-19

Sonatina 2

2017/26/E/NZ3/01004

Identyfikacja i charakterystyka nowych klas regulatorowych RNA w glejaku wielopostaciowym (GBM). Udział sno-miRNA oraz kolistych RNA (circRNA) w rozwoju i progresji GBM oraz ich znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu

Katarzyna Rolle

2018-10-15

2022-10-14

Sonata Bis 7

2018/02/X/NZ8/01334

Pochodzenie populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski w I-IV w.n.e. - wstępna analiza izotopowa strontu

Małgorzata Marcinkowska-Swojak

2018-11-02

2019-11-01

Miniatura 2

2018-02/X/NZ1/01797

Pozyskanie izoform białek PR-10 z dziurawca zwyczajnego, jako potencjalnych receptorów melatoniny i mediatorów przekazu sygnału hormonalnego, oraz wstępna charakterystyka krystalograficzna ich kompleksów z naturalnymi ligandami

Joanna Śliwiak

2018-12-03

2019-12-02

Miniatura 2

2018/02/X/NZ3/02233

Wstępna charakterystyka funkcji białka błonowego ERD6 w transporcie glukozynolanów w odporności Arabidopsis na infekcje

Marta Pastorczyk-Szlenkier

2018-12-19

2019-12-18

Miniatura 2

2018/02/X/ST5/02409

Synteza nowego typu analogów nukleotydów zawierających wiązanie P-N o potencjalnym zastosowaniu jako pronukleotydy anty-HIV

Joanna Romanowska

2019-01-04

2020-01-02

Miniatura 2

2018/29/B/NZ1/00293

Badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarnych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9

Marta Olejniczak

2019-01-14

2023-01-13

Opus 15

2018/02/X/NZ5/03028

Odwrócenie fenotypu ataksji Fridereicha poprzez stymulację procesu transkrypcji

Julia Misiorek

2019-03-30

2020-03-29

Miniatura 2

2018/30/E/NZ1/00729

Hamowanie aktywności hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z Pseudomonas aeruginosa poprzez wpływ na dynamikę enzymu

Krzysztof  Brzeziński

2019-04-30

2024-04-29

Sonata Bis 7

2018/29/B/ST4/01498

Niskocząsteczkowe narzędzia do badania lokalnego mikrośrodowiska białek

Jacek Kolanowski

2019-07-01

2023-06-30

Opus 15

2018/31/B/NZ3/03626

Wpływ subkomórkowej lokalizacji wybranych enzymów na specyficzność ich funkcji w biosyntezie i metabolizmie bioaktywnych związków wytwarzanych przez rośliny z rodziny Brassicaceae

Paweł Bednarek

2019-08-01

2023-04-30

Opus 16

2018/31/N/ST5/03589

Eksploracja drugiej generacji analogów nukleotydów zawierających fosforosulfeno- lub fosforoselenoamidy jako nowe motywy strukturalne

Justyna Gołębiewska

2019-08-30

2021-08-29

Preludium 16

2018/31/D/ST4/01467

Badania strukturalne DNAzymów 8-17 i I-R2 metodami NMR

Witold Andrałojć

2019-09-02

2023-09-01

Sonata 14

2018/31/B/NZ2/01940

Identyfikacja nowych, długich niekodujących RNA u Danio pręgowanego, czyli rzucanie nowego światła na ciemną materię genomu

Barbara Uszczyńska-Ratajczak

2019-09-03

2022-09-02

Opus 16

2018/31/B/NZ1/03580

Mechanizmy i role rozwojowe terminacji transkrypcji

Takashi Miki

2019-09-03

2023-03-02

Opus 16

2018/31/D/NZ1/03630

Roślinny szlak biosyntezy histydyny: badania strukturalne i funkcjonalne jako wstęp do projektowania inhibitorów i aktywatorów

Miłosz Ruszkowski

2019-09-26

2023-08-25

Sonata 14

2018/31/B/NZ3/03621

Odkrywanie zaburzeń rozwoju mózgu w chorobie Huntingtona wynikających z obniżenia całkowitego poziomu huntingtyny w HD, z użyciem iPSC z młodzieńczej formy HD i fuzyjnych organoidów mózgowych

Maciej Figiel

2019-09-30

2023-09-29

Opus 16

2019/32/T/NZ3/00504

Poszukiwanie nowych mechanizmów neurodegeneracji w czasie rozwoju ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 w mysim modelu knock-in SCA3 Ki91

Kalina Wiatr

2019-10-01

2020-09-30

Etiuda 7

2019/03/X/NZ1/00027

Struktura drugorzędowego regionu terminalnego 5' mRNA kodującego izoformy białka p53: delta133p53 i delta160p53 i jego właściwości w procesie translacji

Paulina Żydowicz-Machtel

2019-10-10

2020-10-09

Miniatura 3

2018/30/E/NZ3/00624

Implikacje funkcjonalne cyrkularnych (kolistych) RNA w neuronach i mózgu

Monika Piwecka

2019-11-04

2023-11-03

Sonata Bis 8

2019/03/X/ST4/00197

Synteza i charakterystyka koniugatów sond pH-zależnych i oligonukleotydów tworzących struktury trypleksowe

Michał Gładysz

2019-11-07

2020-11-06

Miniatura 3

2019/03/X/NZ4/00286

Wpływ normalnej i zmutowanej ataksyny 3 na układ odpornościowy w kontekście patogenezy ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3

Łukasz Przybył

2019-11-07

2020-11-06

Miniatura 3

2019/03/X/NZ2/00739

Mutacje punktowe genu SOD1 jako cele alleloselektywnej strategii antysensowej

Dorota Magner

2019-11-22

2020-11-21

Miniatura 3

2019/03/X/ST4/00828

Funkcjonalizacja kwasów nukleinowych za pomocą termo-wrażliwych przełączników

Jolanta Brzezińska

2019-12-19

2021-08-18

Miniatura 3

2018/31/F/NZ1/03891

Molekularne podstawy aktywacji wirusów grypy przez transbłonowe proteazy serynowe typu II

Paweł Zmora

2020-01-15

2023-01-14

Beethoven Life 1

2019/33/B/ST4/01422

Parametry termodynamiczne i reguły fałdowania się RNA w warunkach komórkowych (in vivo-like). Przewidywanie fałdowania się RNA dla lepszego poznania ich struktury i funkcji w komórkach ssaczych

Ryszard Kierzek

2020-02-25

2023-02-24

Opus 17

2019/33/B/NZ1/02260

Określenie roli końców 5' i 3' mRNA LINE-1 w biologii tego retrotranspozonu

Zbigniew Warkocki

2020-03-02

2024-01-01

Opus 17

2020/01/0/NZ6/00152

TMPRSS2 – potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID19

Paweł Zmora

2020-06-05

2021-12-04

Szybka ścieżka COVID-19

2020/01/0/NZ1/00134

Walidacja modeli PDB potencjalnych celów terapeutycznych dla SARS-CoV-2

Mariusz Jaskólski

2020-06-05

2021-12-04

Szybka ścieżka COVID-19

2020/01/0/NZ6/00137

Inhibicja replikacji SARS-CoV-2 nacelowana na wirusowe RNA

Elżbieta Kierzek

2020-06-15

2021-12-14

Szybka ścieżka COVID-19

2019/35/N/NZ1/01954

Arc jako neuronalny Gag. Badanie wirusowych właściwości i funkcji głównego regulatora plastyczności synaptycznej

Julita Gumna

2020-06-19

2022-08-18

Preludium 18

2019/35/B/ST4/03559

Badanie zależności pomiędzy sekwencją DNA a strukturą jako punkt wyjścia do projektowania G-kwadrupleksów o określonej topologii -- zintegrowane podejście łączące symulacje molekularne i metody eksperymentalne

Zofia Gdaniec

2020-06-19

2024-06-18

Opus 18

2019/35/D.NZ7/03637

Chemiczna architektura fluorowanych analogów dimerów nukleozydów zawierających łącznik 1,2,3-triazolowy o potencjalnym zastosowaniu w biologii molekularnej i medycynie

Dagmara Baraniak

2020-06-25

2023-12-24

Sonata 15

2019/35/N/NZ7/02777

Nowe bispecyficzne koniugaty Gkwadrupleksów jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

Carolina Pereira Roxo

2020-07-06

2024-03-05

Preludium 19

2019/35/D/NZ6/01479

Sekwencje bogate w reszty G w genomie wirusa grypy typu A - cechy strukturalne i potencjalna funkcja biologiczna w cyklu replikacyjnym wirusa

Marta Szabat

2020-09-01

2023-08-31

Sonata 16

2020/36/C/NZ9/00221

Geny oporności na antybiotyki i integrony jako wskaźniki zanieczyszczenia biotycznego i obciążenia opornością ekosystemów Arktyki

Nicoletta Makowska

2020-09-02

2023-09-01

Sonatina 4

2019/35/B/NZ3/03503

Degradacja mRNA zależna od REGE-1 i RLE-1: „R2-co” model wyciszania informacyjnego RNA

Rafał Ciosk

2020-09-30

2021-03-18

Opus 18

2019/35/B/NZ1/03731

Międzygatunkowa inżynieria szlaków metabolicznych jako narzędzie w badaniu funkcji metabolitów wtórnych w systemie immunologicznym roślin

Paweł Bednarek

2020-09-30

2024-09-29

Opus 18

2019/35/O/NZ1/03535

Allelo-selektywna terapia dla chorób poliglutaminowych z wykorzystaniem technologii interferencji RNA

Marta Olejniczak

2020-10-01

2024-09-30

Preludium Bis 1

2019/34/A/NZ3/00223

TORPOR INDUKOWANY ZIMNEM: Molekularne mechanizmy ochronne i sposoby poprawy ochrony komórkowej

Rafał Ciosk

2020-10-01

2021-03-18

Maestro 11

2020/36/T/NZ2/00127

Wykorzystanie systemów do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych

Magdalena Dąbrowska

2020-10-01

2021-09-30

Etiuda 8

2019/35/B/NZ2/02658

Kompleksowa analiza transkryptomu Schmidtea mediterranea – identyfikacja niekodujących RNA zaangażowanych w rozwój linii komórkowych podczas regeneracji

Paulina Jackowiak

2020-11-02

2024-11-01

Opus 18

2020/04/X/NZ3/00731

Eksperymentalna walidacja markerów patogenezy ataksji rdzeniowo móżdżkowej typu trzeciego, zidentyfikowanych za pomocą metod wysokoprzepustowych

Grzegorz Figura

2020-11-19

2021-11-18

Miniatura 4

2019/33/B/NZ5/02473

Wyjaśnienie molekularnych przyczyn i skutków podwyższonego poziomu ekspresji kolistych RNA w dystrofii mięśniowej typu pierwszego (DM1)

Marzena Wojciechowska

2020-11-27

2023-11-26

Opus 17

2020/04/X/NZ7/01461

Analiza właściwości pro-regeneracyjnych i przeciwutleniających 4-Nfurfurylocytozyny w modelu zwierzęcym Schmidtea mediterranea (Planaria)

Agnieszka  Fedoruk-Wyszomirska

2020-12-12

2022-04-14

Miniatura 4

2020/04/X/NZ1/01959

Wstępne badania nad chemicznym programowaniem grzybów przy użyciu Ramularia collo-cygni jako modelu

Dorota Jakubczyk

2020-12-12

2021-12-11

Miniatura 4

2020/37/B/NZ3/03633

Komórkowo-specyficzna
ekspresja niekodujących RNA w przysadce mózgowej i ich rola w regulacji ekspresji genów,

Monika Piwecka

2021-02-01

2025-01-31

Opus 19

2020/37/B/NZ5/03249

Wykorzystanie związków małocząsteczkowych w epigenetycznej terapii złośliwych glejaków mózgu

Mirosława Naskręt-Barciszewska

2021-02-01

2024-01-31

Opus 19

2020/37/B/NZ1/03250

Nowe L-asparaginazy jako potencjalne środki terapeutyczne i cele molekularne dla zwalczania infekcji: badania strukturalne i funkcjonalne enzymów o podwójnym znaczeniu dla projektowania leków

Mariusz Jaskólski

2021-02-01

2025-01-31

Opus 19

2020/37/B/NZ7/02008

Oligonukleotydy tworzące trypleksy jako nowe narzędzia do rozplatania struktury G-kwadrupleksu oraz selektywnej inhibicji transkrypcji onkogenu c-Myc

Anna Pasternak

2021-04-01

2025-03-31

Opus 19

2020/37/B/ST4/03182

Oligonukleotydy wiążące lantanowce (OWL) jako znaczniki paramagnetyczne w spektroskopii NMR kwasów nukleinowych

Witold Andrałojć

2021-04-01

2025-03-31

Opus 19

2020/39/B/NZ7/01519

Enzymy szlaku biosyntezy L-metioniny jako nowe cele molekularne dla chemoterapii przeciwgrzybowej; (konsorcjum Politechnika Gdańska prof. Iwona Gabriel)

Wojciech Rypniewski

2021-07-08

2025-07-07

Opus 20

2020/39/B/NZ9/03336

Dlaczego komórki stają się mniejsze, aby przeżyć? Analiza komórek tytoniu BY2 zaadaptowanych do warunków stresu osmotycznego i solnego w poszukiwaniu kluczowych czynników regulujących gospodarkę energią, molekularną homeostazę i wielkość komórek; (konsorcjum Instytut Dendrologii PAN, dr Agnieszka Szuba)

Łukasz Marczak

2021-08-02

2025-08-01

Opus 20

2020/39/B/NZ5/01970

Identyfikacja mutacji aktywujących raka w niekodujących częściach genów kodujących białka i w genach długich niekodujących RNA

Piotr Kozłowski

2021-08-24

2025-08-23

Opus 20

2021/05/X/NZ2/00063

Uzyskanie nowego modelu komórkowego opartego na technologii CRISPR-Cas (enChIP) w celu badania mechanizmów naprawy rejonów mikrosatelitarnych DNA

Paweł Śledziński

2021-08-31

2022-08-30

Miniatura 5

2020/39/B/NZ1/03054

Udział struktury RNA wirusa grypy typu A w regulację jego replikacji. Wysokoprzepustowa analiza ligandów niskocząsteczkowych nakierowana na inhibicje replikacji wirusa grypy

Elżbieta Kierzek

2021-09-01

2025-08-31

Opus 20

2020/39/B/NZ3/03020

Analiza struktury RNA w komórce i jej kompartmentach w skali transkryptomowej oraz identyfikacja wpływu czynników komórkowych na strukturę RNA w S. cerevisiae

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

2021-09-01

2025-08-31

Opus 20

2020/39/D/ST4/03177

Strategia przeciwnowotworowa bazująca na indukowaniu kwadrupleksów. Właściwości strukturalne i biologiczne kompleksów ligand-RNA/mRNA

Dorota Gudanis

2021-09-01

2024-08-31

Sonata 16

2020/39/D/NZ6/03267

Długie niekodujące RNA - nowy cel terapii antygrypowej

Marta Soszyńska-Jóźwiak

2021-09-01

2024-08-31

Sonata 16

2020/39/D/NZ2/03106

Wpływ nowotworowych mutacji somatycznych w genach miRNA na
funkcjonowanie tych cząsteczek i ich potencjalną rolę w nowotworach

Paulina Gałka-Marciniak

2021-09-01

2024-08-31

Sonata 16

2020/39/B/NZ3/01811

Wysokoprzepustowe testy przesiewowe w celu wyselekcjonowania niskocząsteczkowych związków chemicznych osłabiających patogenezę dystrofii miotonicznej typu drugiego (DM2)

Marzena Wojciechowska

2021-09-20

2025-09-19

Opus 20

2020/39/B/NZ9/00784

Transportery ABCG w dystrybucji fenylopropanoidów u Medicago truncatula uniwersalność vs. specjalizacja

Michał Jasiński

2021-09-30

2025-09-29

Opus 20

2021/05/X/NZ1/00255

Produkcja białka MtABCG46 w systemie heterologicznym - przygotowanie do analizy strukturalnej

Wanda Biała-Leonhard

2021-10-01

2022-09-30

Miniatura 5

2021/40/C/NZ4/00326

Psychodeliki jako potencjalne terapeutyki w chorobach neurodegeneracyjnych - badanie w modelu mysim ataksji móżdżkowo-rdzeniowej typu 3

Urszula Kozłowska

2021-10-01

2024-09-30

Sonatina 5

2020/39/B/NZ2/03426

Molekularne podstawy modyfikacji i aktywacji glukozynolanów w odporności roślin Brassicaceae na infekcję

Paweł Bednarek

2021-10-04

2025-10-03

Opus 20

2021/40/C/NZ3/00323

Agregaty toksycznego białka poliglicynowego: w centrum zainteresowania. Zrozumienie procesów formowania i degradacji

Magdalena Derbis

2021-10-04

2024-10-03

Sonatina 5

2021/05/X/NZ7/00450

Optymalizacja warunków biodruku w celu stworzenia komórkowego modelu 3D raka wątroby, jako platformy skriningowej do selekcji związków o potencjale terapeutycznym

Dorota Gurda-Woźna

2021-11-02

2022-11-01

Miniatura 5

2021/05/X/NZ3/00684

Identyfikacja białek znoszących oddziaływanie białka PABPC1 z ogonem poli(A) mRNA we wczesnej apoptozie

Damian Janecki

2021-11-02

2022-11-01

Miniatura 5

2021/05/X/NZ2/00795

Opracowanie nowej metody sekwencjonowania końców 3’ RNA z zastosowaniem technologii Nanopore

Arkadiusz Kajdasz

2021-12-01

2022-11-30

Miniatura 5

2021/05/X/NZ1/00948

Wpływ niskocząsteczkowych ligandów, specyficznie oddziałujących z potrójną helisą RNA MALAT1, na tworzenie kompleksu MALAT1/ METTL16

Agnieszka Ruszkowska

2021-12-01

2022-11-30

Miniatura 5

2019/34/H/NZ2/00584

Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał
biotechnologiczny drobnoustrojów żyjących w głębinach morskich Arktyki

Wojciech Rypniewski

2021-12-10

2024-04-09

Projekty Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej GRIEG

2021/05/X/NZ1/01778

Poznanie strukturalnych uwarunkowań oddziaływań pomiędzy kasetą PPC ludzkiej rybonukleazy Dicer a cząsteczkami RNA i DNA przyjmującymi struktury G-kwadrupleksu

Kamil Szpotkowski

2021-12-14

2022-12-13

Miniatura 5

2021/05/X/NZ7/01440

Badania wstępne do opracowania uniwersalnej strategii wydłużania czasu związania i zwiększania selektywności znanych inhibitorów o szerokim spektrum działania na przykładzie inhibitorów cyklinozależnych kinaz (CDK)

Michał Jakubczyk

2021-12-14

2022-12-13

Miniatura 5

2021/41/B/NZ9/03765

Mikrobiom powietrza - charakterystyka mikroorganizmów bytujących w pyle zawieszonym w powietrzu obszaru miejskiego i ich wpływ na zdrowie człowieka.

Anna Philips

2021-12-28

2025-12-27

Opus 21

2021/41/N/NZ2/03849

Komórkowa sieć oddziaływań pomiędzy RNA i domeną helikazową rybonukleazy Dicer człowieka

Kinga Ciechanowska

2022-01-21

2024-01-20

Preludium 20

2021/41/N/NZ2/03047

Badanie mechanizmów naprawy DNA w modelu DRPLA z wykorzystaniem systemu CRISPR-Cas

Magdalena Dąbrowska

2022-01-25

2023-01-24

Preludium 20

2021/41/N/NZ1/03860

Wykorzystanie sztucznych miRNA w terapii choroby Huntingtona

Anna Kotowska-Zimmer

2022-02-01

2023-01-31

Preludium 20

2021/41/B/NZ2/03881

Badanie nowej strategii terapeutycznej zmierzającej do obniżenia zmutowanego białka w SCA3/MJD

Maciej Figiel

2022-02-01

2026-01-31

Opus 21

2021/41/B/NZ3/03803

Funkcja i dysfunkcja ciągów powtórzeń w transkryptach niekodujących i kodujących białka

Agnieszka Fiszer

2022-02-01

2026-01-31

Opus 21

2021/41/B/NZ1/03819

Antywirusowe strategie nakierowane na RNA: Peptydowe kwasy nukleinowe (PNA) tworzące trypleksy oraz ich koniugaty z niskocząsteczkowymi ligandami specyficzne do konserwatywnych motywów strukturalnych RNA wirusa grypy typu A oraz SARS-CoV-2

Elżbieta Kierzek

2022-02-01

2026-01-31

Opus 21

2021/41/N/NZ1/04030

Związek pomiędzy stymulacją aktywności ATPazowej a transportem na przykładzie selektywnego transportera ABCG z Medicago truncatula

Konrad Pakuła

2022-02-07

2023-03-06

Preludium 20

2021/41/N/NZ3/04060

Badanie struktury genomowego RNA Ty3 podczas retrotranspozycji w drożdżach

Angelika Andrzejewska-Romanowska

2022-02-07

2025-02-06

Preludium 20

2021/41/B/NZ2/03781

Bliskie spotkania trzeciego stopnia: co dzieje się kiedy rybonukleaza Dicer napotyka w komórce RNA i DNA przyjmujące struktury G-kwadrupleksów

Anna Kurzyńska-Kokorniak

2022-03-01

2026-02-28

Opus 21

2021/42/E/NZ2/00434

Funkcjonalne czy niefunkcjonalne? Analiza pozycyjnie zachowanych ortologów długich niekodujących RNA w genomach kręgowców w rozdzielczości subkomórkowej

Barbara Uszczyńska-Ratajczak

2022-06-01

2027-05-31

Sonata Bis 11

2021/41/B/NZ7/03910

Aptamer wiążący trombinę o zwiększonej różnorodności chemicznej jako potencjalny lek przeciwzakrzepowy i chemioterapeutyk

Weronika Kotkowiak

2022-11-30

2025-11-29

Opus 21

2021/43/O/NZ1/01590

Niekanoniczny splicing pre-mRNA jest zaangażowany w edytowanie zmutowanego allelu CNBP w dystrofii mięśniowej typu drugiego (DM2)

Marzena Wojciechowska

2022-10-01

2026-09-30

Preludium Bis 3

2021/43/O/NZ2/01626

Rola transpozonów i epigenetycznej regulacji ekspresji genów w procesie wykształcania brodawek korzeniowych u Medicago truncatula

Agnieszka Żmieńko

2022-10-01

2026-09-30

Preludium Bis 3

2021/43/B/NZ2/01615

Poszukiwanie nowych celów terapeutycznych w chorobach poliglutaminowych

Marta Olejniczak

2022-07-01

2026-06-30

Opus 22

Skip to content