Narodowe Centrum Nauki

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

2020/37/B/NZ7/02008

Oligonukleotydy tworzące trypleksy jako nowe narzędzia do rozplatania struktury G-kwadrupleksu oraz selektywnej inhibicji transkrypcji onkogenu c-Myc

Anna Pasternak

01.04.2021

31.03.2025

Opus 19

2020/37/B/ST4/03182

Oligonukleotydy wiążące lantanowce (OWL) jako znaczniki paramagnetyczne w spektroskopii NMR kwasów nukleinowych

Witold Andrałojć

01.04.2021

31.03.2025

Opus 19

2020/37/B/NZ3/03633

Komórkowo-specyficzna
ekspresja niekodujących RNA w przysadce mózgowej i ich rola w regulacji ekspresji genów,

Monika Piwecka

01.02.2021

31.01.2025

Opus 19

2020/37/B/NZ5/03249

Wykorzystanie związków małocząsteczkowych w epigenetycznej terapii złośliwych glejaków mózgu

Mirosława Naskręt-Barciszewska

01.02.2021

31.01.2024

Opus 19

2020/37/B/NZ1/03250

Nowe L-asparaginazy jako potencjalne środki terapeutyczne i cele molekularne dla zwalczania infekcji: badania strukturalne i funkcjonalne enzymów o podwójnym znaczeniu dla projektowania leków

Mariusz Jaskólski

01.02.2021

31.01.2025

Opus 19

2020/04/X/NZ7/01461

Analiza właściwości pro-regeneracyjnych i przeciwutleniających 4-Nfurfurylocytozyny w modelu zwierzęcym Schmidtea mediterranea (Planaria)

Agnieszka  Fedoruk-Wyszomirska

12.12.2020

11.12.2021

Miniatura 4

2020/04/X/NZ1/01959

Wstępne badania nad chemicznym programowaniem grzybów przy użyciu Ramularia collo-cygni jako modelu

Dorota Jakubczyk

12.12.2020

11.12.2021

Miniatura 4

2019/33/B/NZ5/02473

Wyjaśnienie molekularnych przyczyn i skutków podwyższonego poziomu ekspresji kolistych RNA w dystrofii mięśniowej typu pierwszego (DM1)

Marzena Wojciechowska

27.11.2020

26.11.2023

Opus 17

2020/04/X/NZ3/00731

Eksperymentalna walidacja markerów patogenezy ataksji rdzeniowo móżdżkowej typu trzeciego, zidentyfikowanych za pomocą metod wysokoprzepustowych

Grzegorz Figura

19.11.2020

18.11.2021

Miniatura 4

2019/35/B/NZ2/02658

Kompleksowa analiza transkryptomu Schmidtea mediterranea – identyfikacja niekodujących RNA zaangażowanych w rozwój linii komórkowych podczas regeneracji

Paulina Jackowiak

02.11.2020

01.11.2024

Opus 18

2019/35/O/NZ1/03535

Allelo-selektywna terapia dla chorób poliglutaminowych z wykorzystaniem technologii interferencji RNA

Marta Olejniczak

01.10.2020

30.09.2024

Preludium Bis 1

2019/34/A/NZ3/00223

TORPOR INDUKOWANY ZIMNEM: Molekularne mechanizmy ochronne i sposoby poprawy ochrony komórkowej

Rafał Ciosk

01.10.2020

18.03.2021

Maestro 11

2020/36/T/NZ2/00127

Wykorzystanie systemów do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych

Magdalena Dąbrowska

01.10.2020

30.09.2021

Etiuda 8

2019/35/B/NZ3/03503

Degradacja mRNA zależna od REGE-1 i RLE-1: „R2-co” model wyciszania informacyjnego RNA

Rafał Ciosk

30.09.2020

18.03.2021

Opus 18

2019/35/B/NZ1/03731

Międzygatunkowa inżynieria szlaków metabolicznych jako narzędzie w badaniu funkcji metabolitów wtórnych w systemie immunologicznym roślin

Paweł Bednarek

30.09.2020

29.09.2024

Opus 18

2020/36/C/NZ9/00221

Geny oporności na antybiotyki i integrony jako wskaźniki zanieczyszczenia biotycznego i obciążenia opornością ekosystemów Arktyki

Nicoletta Makowska

02.09.2020

01.09.2023

Sonatina 4

2019/35/D/NZ6/01479

Sekwencje bogate w reszty G w genomie wirusa grypy typu A - cechy strukturalne i potencjalna funkcja biologiczna w cyklu replikacyjnym wirusa

Marta Szabat

01.09.2020

31.08.2023

Sonata 16

2019/35/N/NZ7/02777

Nowe bispecyficzne koniugaty Gkwadrupleksów jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

Carolina Pereira Roxo

06.07.2020

05.07.2023

Preludium 19

2019/35/D.NZ7/03637

Chemiczna architektura fluorowanych analogów dimerów nukleozydów zawierających łącznik 1,2,3-triazolowy o potencjalnym zastosowaniu w biologii molekularnej i medycynie

Dagmara Baraniak

25.06.2020

24.06.2023

Sonata 15

2019/35/N/NZ1/01954

Arc jako neuronalny Gag. Badanie wirusowych właściwości i funkcji głównego regulatora plastyczności synaptycznej

Julita Gumna

19.06.2020

18.06.2022

Preludium 18

2019/35/B/ST4/03559

Badanie zależności pomiędzy sekwencją DNA a strukturą jako punkt wyjścia do projektowania G-kwadrupleksów o określonej topologii -- zintegrowane podejście łączące symulacje molekularne i metody eksperymentalne

Zofia Gdaniec

19.06.2020

18.06.2024

Opus 18

2020/01/0/NZ6/00137

Inhibicja replikacji SARS-CoV-2 nacelowana na wirusowe RNA

Elżbieta Kierzek

15.06.2020

14.12.2021

Szybka ścieżka COVID-19

2020/01/0/NZ6/00152

TMPRSS2 – potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID19

Paweł Zmora

05.06.2020

04.12.2021

Szybka ścieżka COVID-19

2020/01/0/NZ1/00134

Walidacja modeli PDB potencjalnych celów terapeutycznych dla SARS-CoV-2

Mariusz Jaskólski

05.06.2020

04.12.2021

Szybka ścieżka COVID-19

2019/33/B/NZ1/02260

Określenie roli końców 5' i 3' mRNA LINE-1 w biologii tego retrotranspozonu

Zbigniew Warkocki

02.03.2020

01.01.2024

Opus 17

2019/33/B/ST4/01422

Parametry termodynamiczne i reguły fałdowania się RNA w warunkach komórkowych (in vivo-like). Przewidywanie fałdowania się RNA dla lepszego poznania ich struktury i funkcji w komórkach ssaczych

Ryszard Kierzek

25.02.2020

24.02.2023

Opus 17

2018/31/F/NZ1/03891

Molekularne podstawy aktywacji wirusów grypy przez transbłonowe proteazy serynowe typu II

Paweł Zmora

15.01.2020

14.01.2023

Beethoven Life 1

2019/03/X/ST4/00828

Funkcjonalizacja kwasów nukleinowych za pomocą termo-wrażliwych przełączników

Jolanta Brzezińska

19.12.2019

18.08.2021

Miniatura 3

2019/03/X/NZ2/00739

Mutacje punktowe genu SOD1 jako cele alleloselektywnej strategii antysensowej

Dorota Magner

22.11.2019

21.11.2020

Miniatura 3

2019/03/X/ST4/00197

Synteza i charakterystyka koniugatów sond pH-zależnych i oligonukleotydów tworzących struktury trypleksowe

Michał Gładysz

07.11.2019

06.11.2020

Miniatura 3

2019/03/X/NZ4/00286

Wpływ normalnej i zmutowanej ataksyny 3 na układ odpornościowy w kontekście patogenezy ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3

Łukasz Przybył

07.11.2019

06.11.2020

Miniatura 3

2018/30/E/NZ3/00624

Implikacje funkcjonalne cyrkularnych (kolistych) RNA w neuronach i mózgu

Monika Piwecka

04.11.2019

03.11.2023

Sonata Bis 8

2019/03/X/NZ1/00027

Struktura drugorzędowego regionu terminalnego 5' mRNA kodującego izoformy białka p53: delta133p53 i delta160p53 i jego właściwości w procesie translacji

Paulina Żydowicz-Machtel

10.10.2019

09.10.2020

Miniatura 3

2019/32/T/NZ3/00504

Poszukiwanie nowych mechanizmów neurodegeneracji w czasie rozwoju ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 w mysim modelu knock-in SCA3 Ki91

Kalina Wiatr

01.10.2019

30.09.2020

Etiuda 7

2018/31/B/NZ3/03621

Odkrywanie zaburzeń rozwoju mózgu w chorobie Huntingtona wynikających z obniżenia całkowitego poziomu huntingtyny w HD, z użyciem iPSC z młodzieńczej formy HD i fuzyjnych organoidów mózgowych

Maciej Figiel

30.09.2019

29.09.2023

Opus 16

2018/31/D/NZ1/03630

Roślinny szlak biosyntezy histydyny: badania strukturalne i funkcjonalne jako wstęp do projektowania inhibitorów i aktywatorów

Miłosz Ruszkowski

26.09.2019

25.09.2022

Sonata 14

2018/31/B/NZ2/01940

Identyfikacja nowych, długich niekodujących RNA u Danio pręgowanego, czyli rzucanie nowego światła na ciemną materię genomu

Barbara Uszczyńska-Ratajczak

03.09.2019

02.09.2022

Opus 16

2018/31/B/NZ1/03580

Mechanizmy i role rozwojowe terminacji transkrypcji

Takashi Miki

03.09.2019

02.09.2022

Opus 16

2018/31/D/ST4/01467

Badania strukturalne DNAzymów 8-17 i I-R2 metodami NMR

Witold Andrałojć

02.09.2019

01.09.2022

Sonata 14

2018/31/N/ST5/03589

Eksploracja drugiej generacji analogów nukleotydów zawierających fosforosulfeno- lub fosforoselenoamidy jako nowe motywy strukturalne

Justyna Gołębiewska

30.08.2019

29.08.2021

Preludium 16

2018/31/B/NZ3/03626

Wpływ subkomórkowej lokalizacji wybranych enzymów na specyficzność ich funkcji w biosyntezie i metabolizmie bioaktywnych związków wytwarzanych przez rośliny z rodziny Brassicaceae

Paweł Bednarek

01.08.2019

31.07.2022

Opus 16

2018/29/B/ST4/01498

Niskocząsteczkowe narzędzia do badania lokalnego mikrośrodowiska białek

Jacek Kolanowski

01.07.2019

30.06.2022

Opus 15

2018/30/E/NZ1/00729

Hamowanie aktywności hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z Pseudomonas aeruginosa poprzez wpływ na dynamikę enzymu

Krzysztof  Brzeziński

30.04.2019

29.04.2024

Sonata Bis 7

2018/02/X/NZ5/03028

Odwrócenie fenotypu ataksji Fridereicha poprzez stymulację procesu transkrypcji

Julia Misiorek

30.03.2019

29.03.2020

Miniatura 2

2018/29/B/NZ1/00293

Badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarnych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9

Marta Olejniczak

14.01.2019

13.01.2022

Opus 15

2018/02/X/ST5/02409

Synteza nowego typu analogów nukleotydów zawierających wiązanie P-N o potencjalnym zastosowaniu jako pronukleotydy anty-HIV

Joanna Romanowska

04.01.2019

02.01.2020

Miniatura 2

2018/02/X/NZ3/02233

Wstępna charakterystyka funkcji białka błonowego ERD6 w transporcie glukozynolanów w odporności Arabidopsis na infekcje

Marta Pastorczyk-Szlenkier

19.12.2018

18.12.2019

Miniatura 2

2018-02/X/NZ1/01797

Pozyskanie izoform białek PR-10 z dziurawca zwyczajnego, jako potencjalnych receptorów melatoniny i mediatorów przekazu sygnału hormonalnego, oraz wstępna charakterystyka krystalograficzna ich kompleksów z naturalnymi ligandami

Joanna Śliwiak

03.12.2018

02.12.2019

Miniatura 2

2018/02/X/NZ8/01334

Pochodzenie populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski w I-IV w.n.e. - wstępna analiza izotopowa strontu

Małgorzata Marcinkowska-Swojak

02.11.2018

01.11.2019

Miniatura 2

2017/26/E/NZ3/01004

Identyfikacja i charakterystyka nowych klas regulatorowych RNA w glejaku wielopostaciowym (GBM). Udział sno-miRNA oraz kolistych RNA (circRNA) w rozwoju i progresji GBM oraz ich znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu

Katarzyna Rolle

15.10.2018

14.10.2022

Sonata Bis 7

2018/28/C/NZ1/00497

Pionierskie badania struktury i funkcji G-kwadrupleksów miRNA

Agnieszka Belter

20.09.2018

19.09.2021

Sonatina 2

2017/26/D/NZ2/01079

Udział polimorfizmu liczby kopii genów w naturalnym zróżnicowaniu odpowiedzi ekotypów Arabidopsis thaliana na stres biotyczny

Agnieszka Żmieńko

17.09.2018

16.09.2022

Sonata 13

2017/27/B/NZ1/01090

Molekularne determinanty selektywnego trensportu będącego udziałem roślinnych transporterów ABCG

Michał Jasiński

17.09.2018

16.09.2021

Opus 14

2017/27/B/NZ1/02201

Badanie enzymów chitynolitycznych zmierzające do skonstruowania sztucznego chitynosomu

Wojciech Rypniewski

03.09.2018

02.09.2022

Opus 14

2017/26/D/NZ1/00887

Badanie urydylacji RNA jako mechanizmu regulacji ekspresji genów u człowieka

Zbigniew Warkocki

02.07.2018

01.07.2022

Sonata 13

2017/27/B/NZ1/01416

Zmiany w składzie białek rybosomalnych i w oddziałujących z rybosomami krótkich niekodujących RNA w Saccharomyces cerevisiae w odpowiedzi na stres środowiskowy

Kamilla Bąkowska-Żywicka

29.06.2018

28.06.2022

Opus 14

2017/26/D/NZ1/01234

Maskowane substraty bioluminogenne do selektywnego obrazowania parametrów biochemicznych raka

Jacek Kolanowski

05.06.2018

04.06.2022

Sonata 13

2017/26/E/NZ1/00950

Opracowanie metodologii umożliwiającej stabilizację RNA w formie spinki do badań krystalograficznych

Agnieszka Kiliszek

04.06.2018

03.06.2023

Sonata Bis 7

2017/25/B/NZ7/02162

Właściwości przeciwstarzeniowe 4-N-furfurylocytozyny w zróżnicowanych wiekowo komórkach eukariotycznych, drożdżach oraz mysim modelu starzenia

Eliza Wyszko

17.04.2018

16.04.2022

Opus 13

2017/25/B/NZ3/02173

Funkcjonalna interakcja pomiędzy kolistymi RNA (circRNA) a macierzą zewnątrzkomórkową (ECM)-znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu (GSC) oraz przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) w guzach mózgu

Katarzyna Rolle

16.04.2018

15.04.2022

Opus 13

2017/26/D/NZ2/00964

Identyfikacja biocząsteczek uwalnianych przez komórki raka jelita grubego i wykrywanych w surowicy krwi lub/i egzosomach

Anna Wojakowska

13.04.2018

12.04.2022

Sonata 13

2017/25/B/ST5/00971

Synteza i badania strukturalne oligonukleotydów o sekwencjach ramion antykodonów tRNA zawierających nowe modyfikowane nukleozydy: ct6A, ms2ct6A, ges2U

Zofia Gdaniec

21.02.2018

20.02.2022

Opus 13

2018/02/X/NZ2/02214

Mutageneza szlaków biosyntezy metabolitów wtórnych modelowej trawy Brachypodium distachyon

Karolina Krystkowiak

19.02.2018

18.02.2019

Miniatura 2

2017/25/N/NZ2/00221

Polimorfizm liczby kopii genów mikroRNA w populacji naturalnych linii Arabidopsis thaliana oraz jego wpływ na potranskrypcyjną regulację ekspresji genów docelowych

Anna Samelak-Czajka

14.02.2018

13.08.2021

Preludium 13

2017/01/X/NZ2/01906

Analiza eksomów pacjentów z ostrą białaczką szpikową

Luiza Handschuh

09.02.2018

08.02.2019

Miniatura 1

2017/25/B/NZ1/02269

Kotranskrypcyjne fałdowanie vRNA wirusa grypy w obecności antysensowych oligonukleotydów w zainfekowanych wirusem komórkach MDCK. Nowa metoda chemicznego mapowania struktury RNA w oparciu o metodę głębokiego sekwencjonowania

Ryszard Kierzek

30.01.2018

29.01.2022

Opus 13

2017/25/B/NZ7/00127

Uwarunkowania strukturalne właściwości przeciwnowotworowych oligonukleotydów bogatych w guanozynę

Anna Pasternak

30.01.2018

29.01.2022

Opus 13

2017/24/C/NZ1/00219

Funkcja struktury drugorzędowej vRNA wirusa grypy typu A w kompleksie rybonukleoproteinowym podczas cyklu replikacyjnego wirusa

Elżbieta Lenartowicz

10.11.2017

09.11.2021

Sonatina 1

2017/01/X/ST5/00577

Nowe 3,6,9-tripodstawione pochodne 9-H-karbazolu jako potencjalne sondy fluorescencyjne do detekcji kwadrupleksów DNA i RNA

Daniel Baranowski

10.10.2017

09.10.2018

Miniatura 1

2017/01/X/ST5/00680

Synteza nowych pochodnych porfirynowych o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej (PDT)

Zofia Jahnz-Wechmann

10.10.2017

09.10.2018

Miniatura 1

2017/01/X/ST5/00589

Wykorzystanie modyfikowamych chemicznie kwadrupleksów RNA w terapii antysensowej

Dorota Gudanis

10.10.2017

09.10.2018

Miniatura 1

2016/23/N/ST5/03024

Fosfobetainy N-tlenkowe w nowych strategiach syntezy P-modyfikowanych fosforanów i polifosforanów biomolekuł naturalnych i ich analogów

Magdalena Materna

20.09.2017

19.12.2019

Preludium 12

2017/01/X/ST5/00381

Synteza nowych analogów dimerów nukleozydów pirymidyniowych zawierających łącznik 1,2,3-triazolowy o potencjalnym wykorzystaniu w medycynie

Dagmara Baraniak

19.09.2017

18.09.2018

Miniatura 1

2016/23/N/NZ1/02446

Opracowanie nowej metody bezpośredniej identyfikacji i absolutnej oceny ilościowej zdarzeń przedwczesnej terminacji transkrypcji, na przykładzie bakteryjnych ryboprzełączników

Piotr Machtel

13.09.2017

12.09.2020

Preludium 12

2017/01/X/NZ2/00144

Zmienność liczby kopii genu MSH2 u Arabidopsis thaliana - struktura duplikacji, zakres polimorfizmu w naturalnych ekotypach oraz wpływ na ekspresję genów zaangażowanych w naprawę niesparowań DNA

Agnieszka Żmieńko

23.08.2017

22.08.2018

Miniatura 1

2016/23/D/NZ1/02565

W jaki sposób struktura RNA kieruje funkcją matrycowego RNA? Aspekty strukturalne i funkcjonalne kluczowe dla syntezy białka p53 - głównego regulatora podstawowych procesów w komórce

Leszek Błaszczyk

17.08.2017

16.08.2022

Sonata 12

2016/22/A/NZ2/00184

Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych

Piotr Kozłowski

15.05.2017

14.05.2022

Maestro 8

2016/22/E/NZ1/00422

Niepoznane obszary aktywności ludzkiej rybonukleazy Dicer

Anna Kurzyńska-Kokorniak

08.05.2017

07.05.2022

Sonata Bis 6

2016/22/E/NZ3/00426

Struktura RNA i jego oddziaływania z białkiem Gag warunkujące funkcje RNA Ty1 na różnych etapach replikacji retrotranspozonu

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

08.05.2017

07.05.2022

Sonata Bis 6

2016/21/B/ST8/00477

Nowe, wielozadaniowe nanocząsteczki w skojarzonej geno- i fototerapii

Jan Barciszewski

13.04.2017

12.10.2021

Opus 11

2016/21/N/NZ1/00565

Modyfikowane siRNA, rybozymy i system cRISPR/Cas jako strategie inhibicji
namnażania wirusa grypy typu A. Zastosowanie i porównanie metod inhibicji
nakierowanych na wirusowe RNA

Julita Piasecka

16.03.2017

15.03.2021

Preludium 11

2016/21/N/NZ1/00564

Katalityczne RNA jako narzędzia w biotechnologii mitochondriów ludzkich

Paweł Głodowicz

15.03.2017

14.03.2021

Preludium 11

2016/21/N/NZ5/00508

Ekspresja kolistych RNA w dystrofii miotonicznej typu 1 - związek z patogenezą

Karol Czubak

14.03.2017

13.03.2020

Preludium 11

2016/21/D/NZ5/01906

Dwufunkcyjne oligonukleotydy antysensowe - optymalizacja w regulacji alternatywnego splicingu w nowotworowych liniach komórkowych

Jolanta Lisowiec-Wąchnicka

02.03.2017

01.03.2021

Sonata 11

2016/21/D/NZ3/00641

Demetylaza histonów JMJD3 jako epigenetyczny regulator procesów senescencji oraz nowotworzenia

Patrick Perrigue

17.02.2017

16.11.2020

Sonata 11

2016/21/B/NZ1/02832

Rola czynników białkowych wiążących się do regionu niekodującego 5' ludzkiego mRNA p53 w regulacji ekspresji białka p53 na poziomie translacji

Jerzy Ciesiołka

16.02.2017

15.08.2021

Opus 11

2016/21/B/NZ2/03468

Wpływ niekodujących RNA na rozwój komórek nerek oraz karcinogenezę

Jan Wrzesiński

16.02.2017

15.08.2021

Opus 11

2015/19/B/NZ3/02412

Cytoplazmatyczne przeszkody na drodze reprogramowania przeznaczenia komórki: od indywidualnych czynników do mechanizmów molekularnych

Rafał Ciosk

30.11.2016

29.11.2020

Opus 10

2016/20/W/ST5/00478

Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne

Mariusz Jaskólski

10.11.2016

09.11.2022

Symfonia 4

2015/19/D/NZ5/02183

Translacja inicjowana na powtórzonych sekwencjach CAG w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3

Magdalena Jazurek-Ciesiołka

01.09.2016

31.08.2022

Sonata 10

2015/19/N/NZ5/02247

Delecja genu APOBEC3B - analiza jej roli w rodzinnej predyspozycji do raka piersi oraz określenie jej funkcjonalności na poziomie mRNA

Katarzyna Klonowska

09.08.2016

08.08.2019

Preludium 10

2015/19/N/NZ5/02246

Właściwości antykoagulacyjne i antyproliferacyjne nowych analogów aptameru wiążącego trombinę

Weronika Kotkowiak

09.08.2016

08.02.2018

Preludium 10

2015/19/B/NZ1/02804

Rola mikroRNA w regulacji metabolizmu zelaza w ataksji Friedreicha

Marek Napierała

14.07.2016

13.04.2020

Opus 10

2014/19/B/NZ2/02453

Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach

Adam Ciesiołka

20.06.2016

19.06.2021

Opus 10

2015/19/B/NZ2/02450

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek

Magdalena Łuczak

20.06.2016

19.12.2021

Opus 10

2015/19/B/NZ1/02803

Struktura RNA wirusa grypy w warunkach in vivo i in vitro. Uwarunkowania strukturalne inhibicji namnażania wirusa za pomocą modyfikowanych antysensowych oligonukleotydów, siRNAoraz niskocząsteczkowych ligandów

Elżbieta Kierzek

20.06.2016

19.06.2020

Opus 10

2015/19/B/NZ9/03548

Rola transporterów błonowych w kaskadzie sygnałowej cytokinin podczas symbiozy bobowatych z bakteriami brodawkowymi

Michał Jasiński

15.06.2016

14.12.2020

Opus 10

2015/18/M/NZ1/00406

Funkcja roślinnych metabolitów wtórnych w promocji wzrostu indukowanej przez endofity grzybowe

Paweł Bednarek

13.05.2016

12.10.2020

Harmonia 7

2015/18/E/NZ2/00678

Wykorzystanie narzędzi genetycznych w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych

Marta Olejniczak

18.04.2016

17.10.2021

Sonata Bis 5

2015/17/N/NZ2/01916

Profilowanie mikroRNA w komórkowych modelach choroby Huntingtona stworzonych z użyciem technologii iPSC

Emilia Kozłowska

15.03.2016

14.03.2021

Preludium 9

2015/17/N/NZ3/03626

Struktura i funkcja białka Glod4

Olga Utyro

14.03.2016

13.03.2020

Preludium 9

2015/17/N/NZ3/03629

Obrazowanie szlaku biogenezy miRNA i komórkowej lokalizacji reagentów technologii interferencji RNA

Martyna Urbanek-Trzeciak

09.03.2016

08.12.2019

Preludium 9

2015/17/B/NZ2/01182

Analiza roli genu BARD1, jako czynnika warunkującego genetyczną predyspozycję do raka piersi-zastosowanie unikalnej strategii, analizy asocjacji mutacji założycielskich

Piotr Kozłowski

01.03.2016

31.08.2021

Opus 9

2015 17/B/ST5/01467

Katalityczne kwasy nukleinowe nowej generacji w regulacji ekspresji informacji genetycznej

Jan Barciszewski

26.02.2016

25.02.2020

Opus 9

2015/17/D/NZ5/03443

Kompleksowa analiza działania oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków w chorobach poliglutaminowych

Agnieszka Fiszer

25.02.2016

24.02.2021

Sonata 9

2015/17/B/NZ1/00871

Molekularne mechanizmy utraty szlaku metabolomicznego na przykładzie gatunków blisko spokrewnionych z rośliną modelową Capsella rubella

Paweł Bednarek

25.02.2016

24.07.2019

Opus 9

2015/17/D/NZ3/03625

Aktywne systemy transportu jako element kontrolujący "molekularną rozmowę" między symbiontami podczas formowania mikoryzy arbuskularnej

Joanna Banasiak

02.02.2016

01.02.2020

Sonata 9

2015/17/D/NZ5/03444

Przeżywalność i stres oksydacyjny w hierhomocysteinemii

Marta Sikora

28.01.2016

27.07.2020

Sonata 9

2014/15/B/NZ9/02312

Strukturalne badania białek kluczowych dla oddziaływań pomiędzy kleszczem, ssakiem i patogenem

Mariusz Jaskólski

27.01.2016

26.01.2020

Opus 9

2015/16/S/NZ1/00086

Ścieżki degradacji transkryptów związanych z chorobami człowieka, których podłożem jest ekspansja sekwencji mikrosatelitamych

Karolina Drążkowska

01.12.2015

11.03.2019

Fuga 4

2014/15/N/NZ5/01647

Patofizjologiczne konsekwencje N-homocysteinylacji histonów w hiperhomocysteinemii spowodowanej niedoborem CBS

Izabela Lewandowska

25.08.2015

24.08.2019

Preludium 8

2014/15/N/NZ5/01646

Rola hiperhomocysteinemii w sygnalizacji zapachowej u myszy

Jacek Wróblewski

25.08.2015

24.08.2019

Preludium 8

2014/15/D/NZ2/02305

Identyfikacja kolistych RNA oraz białek uczestniczących w ich biogenezie u modelowej rośliny "Arabidopsis thaliana"

Anna Philips

21.07.2015

20.07.2019

Sonata 8

2014/15/B/NZ9/02312

Identyfikacja mechanizmów molekularnych zaangażowanych w odpowiedź soi na stres niskich temperatur w warunkach klimatu umiarkowanego

Tomasz Twardowski

17.07.2015

16.01.2020

Opus 8

2014/15/B/NZ1/01880

Mechanizmy selektywnego wyciszania genów chorób poliglutaminowych przez nietypowe siRNA

Agnieszka Fiszer

15.07.2015

14.07.2019

Opus 8

2014/13/B/NZ5/03214

Wyjaśnienie mechanizmu działania małocząsteczkowych inhibitorów kinaz w
łagodzeniu patomechanizmu dystrofii miotonicznej typu pierwszego (DM I )

Marzena Wojciechowska

11.03.2015

10.07.2019

Opus 7

2014/13/B/NZ2/03837

Poszukiwanie mechanizmów indukujących polimorfizm liczby kopii dużych fragmentów genomu oraz związków tego zjawiska z tworzeniem i ewolucją metabolicznych klastrów genów

Marek Figlerowicz

26.02.2015

25.07.2019

Opus 7

2014/13/B/ST5/04144

Hybrydowe, dwufunkcyjne struktury RNA typu dupleks-kwadrupleks jako nowe narzędzie do wyciszania ekspresji genów

Zofia Gdaniec

23.01.2015

22.07.2018

Opus 7

2014/13/B/NZ7/02291

Rybozyd kinetyny i jego pochodna - analiza właściwości apoptotycznych i mechanizmu działania w komórkach guzów mózgu

Eliza Wyszko

23.01.2015

22.10.2019

Opus 7

2014/13/D/NZ1/00061

W poszukiwaniu nowych mechanizmów kontroli ekspresji genów odmiennych od RNAi – krótkie RNA powstające ze snoRNA

Kamilla Bąkowska-Żywicka

22.01.2015

21.01.2018

Sonata 7

2014/12/W/NZ2/00466

Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych

Marek Figlerowicz

10.12.2014

09.12.2021

Symfonia 2

2013/11/B/NZ1/00091

Mechanizmy i konsekwencje inkorporacji homocysteiny do białek u ludzi

Hieronim Jakubowski

28.07.2014

28.12.2016

Opus 6

2013/10/E/NZ4/00621

Definiowanie nowych mechanizmów neurodegeneracji z użyciem pierwszego modelu knock-in SCA3/MJD

Maciej Figiel

08.07.2014

07.07.2020

Sonata Bis 3

2013/11/N/NZ1/92429

Kluczowe elementy prekursorów miRNA warunkujące uwalnianie homogennych siRNA z wektorów shRNA-miR

Paulina Gałka-Marciniak

04.07.2014

03.07.2016

Preludium 6

2013/10/E/NZ1/00741

Termodynamiczne podstawy projektowania optymalnych funkcjonalnie, modyfikowanych siRNA oraz ich eksperymentalna weryfikacja

Anna Pasternak

02.07.2014

01.04.2018

Sonata Bis 3

2913/10/M/NZ3/00260

Transport ABA u bobowatych - między odpowiedzią na stress suszy a wydajnym wiązaniem azotu atmosferycznego

Michał Jasiński

19.05.2014

18.11.2017

Harmonia 5

2013/09/D/NZ1/03364

Ewolucyjne modelowanie fizykochemicznych warunków nadekspresji wirusowych replikonów w płynnych kulturach roślinnych

Radosław Pilarski

03.04.2014

02.04.2018

Sonata 5

2013/09/N/NZ2/02080

Ewolucja metabolitów wtórnych pełniących rolę w odporności roślin z rodziny Brassicaceae na infekcje

Karolina Kułak

14.03.2014

13.09.2016

Preludium 5

2013/09/B/NZ1/03359

Rybozymy jako nowe narzędzia do badania genomu mitochondrialnego

Jan Barciszewski

11.03.2014

10.03.2017

Opus 5

2013/09/B/NZ5/02794

Rola homocysteiny w patogenezie zakrzepicy

Hieronim Jakubowski

13.02.2014

12.02.2017

Opus 5

2013/09/B/NZ1/01884

Rola regionów niekodujących 5' mRNA genu p53 syntetyzowanych z różnych promotorów transkrypcyjnych i wykorzystujących alternatywne miejsca inicjacji translacji w generowaniu izoform białka p53

Jerzy Ciesiołka

13.02.2014

12.08.2017

Opus 5

2013/08/T/NZ4/00712

Molekularna oraz behawioralna charakterystyka nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (SCA3)

Paweł Świtoński

01.10.2013

30.09.2014

Etiuda 1

2013/08/A/ST5/00295

Strukturalnie zdefiniowane oligonukleotydy. Badania struktury oraz uwarunkowań strukturalnych oddziaływań i funkcji RNA

Ryszard Kierzek

28.08.2013

27.08.2019

Maestro 4

2013/08/M/NZ1/01062

Konserwatywne motywy strukturalne RNA wirusa grypy: klucz do zrozumienia funkcji wirusowych RNA

Elżbieta Kierzek

28.08.2013

27.05.2017

Harmonia 4

2012/07/B/ST6/01537

Badanie możliwości i ograniczeń zastosowania sieci Petriego do modelowania i analizy złożonych systemów biologicznych na przykładzie procesu powstawania i rozwoju miażdżycy w organizmie człowieka

Piotr Formanowicz

25.07.2013

24.07.2017

Opus 4

2012/07/B/ST5/03035

Opracowanie chemicznej metody syntezy biologicznie aktywnych trójfosforanów z zastosowaniem termolabilnych grup ochronnych

Marcin K. Chmielewski

19.07.2013

18.07.2017

Opus 4

2012/07/E/NZ2/04098

Roślinne metabolity wtórne w kontroli kolonizacji roślin przez mikroorganizmy

Paweł Bednarek

11.07.2013

10.10.2018

Sonata Bis 2

2012/06/A/NZ9/00125

Kompleksowe podejście w celu zdefiniowania molekularnych podstaw odpowiedzi kukurydzy na stres herbicydowy

Tomasz Twardowski

07.05.2013

06.11.2019

Maestro 3

2012/05/N/NZ7/02157

Badanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością nowych pochodnych flawonoidów jako inhibitorów bakteryjnej syntetazy tyrozylo-tRNA

Mirosława Skupińska

27.03.2013

26.03.2015

Preludium 4

2012/06/A/NZ1/00094

Toksyczność RNA w patogenezie chorób poliglutaminowych

Maciej Figiel

22.03.2013

21.03.2019

Maestro 3

2012/05/N/NZ1/0191918.03.2013

Badanie struktury miR21 RNA oraz jego prekursora- podstawowych znaczników nowotworów mózgu u ludzi

Agnieszka Belter

18.03.2013

17.03.2015

Preludium 3

2012/05/D/NZ2/02238

Stworzenie nowego warsztatu umożliwiającego kompleksową analizę degradomu RNA - opracowanie innowacyjnych metod identyfikacji degradantów RNA oraz oceny ich potencjału funkcjonalnego

Paulina Jackowiak

01.03.2013

31.08.2016

Sonata 3

2012/05/D/NZ2/02238

Analiza proteomu osocza krwi w przewlekłej chorobie nerek w kontekście postępującej choroby-sercowo-naczyniowej

Magdalena Łuczak

01.03.2013

30.09.2016

Opus 4

2012/05/D/ST5/03599

Nowe 3,8-dipodstawione analogi nukleozydów purynowych o potencjalnym zastosowaniu w badaniach strukturalnych i aktywności biologicznej kwasów nukleinowych

Anna Pasternak

07.02.2013

06.02.2016

Sonata 1

2011/03/B/ST5/01098

Nowe podejścia nakierowane na poprawę selektywności i efektywności działania antysensowych oligonukleotydów

Ryszard Kierzek

29.08.2012

28.05.2015

Opus 2

2011/03/B/ST5/03102

Opracowanie stereospecyficznych czynników fosforylujących zawierających nukleofilowe grupy katalityczne

Michał Sobkowski

29.08.2012

28.02.2016

OPUS 2

2011/03/B/NZ1/01238

Proteomika strukturalna hemolimfy jedwabnika morwowego

Grzegorz Bujacz

27.08.2012

26.08.2015

Opus 2

2011/03/B/NZ1/03259

Sekwencyjne preferencje rybonukleaz szlaku biogenezy ludzkich mikroRNA

Włodzimierz Krzyżosiak

17.08.2012

16.08.2015

Opus 2

2011/03/B/NZ1/02840

Rola transporterów ABC w modulacji oddziaływań symbiotycznych Medicago truncatula

Michał Jasiński

16.08.2012

15.08.2015

Opus 2

2011/03/B/NZ1/00576

Nowe metody określania struktury drugorzędowej RNA, ich funkcjonalność do badania aktywności biologicznej RNA

Ryszard Kierzek

02.08.2012

01.08.2015

Opus 2

2011/01/N/NZ9/02900

Poszukiwanie sekwencji regulujących proces splicingu w warunkach stresu herbicydowego u kukurydzy zwyczajnej

Joanna Gracz-Bernaciak

16.12.2011

15.10.2014

Preludium 1

2011/01/B/NZ4/04936

Nowa generacja pro-nukleotydów antynowotworowych

Jacek Stawiński

16.12.2011

15.12.2015

Opus 1

2011/01/D/NZ9/03631

Analiza epigenomu i proteomu kukurydzy zwyczajnej (Zea mays), linii odpornej i wrażliwej na herbicyd

Agata Tyczewska

12.12.2011

11.12.2015

Sonata 1

2011/01/B/ST6/07021

Wysoko wydajne obliczenia dla sekwencjonowania DNA nowej generacji

Aleksandra Świercz

08.12.2011

07.12.2013

Opus 1

2011/01/D/NZ1/03478

Aktywność opiekuńcza białek Gag i nukleokapsydu wobec RNA HIV-2: implikacje dla projektowania nowych inhibitorów retrowirusowych

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

07.12.2011

06.06.2015

Sonata 1

2011/01/N/NZ3/04602

Badanie struktury drugorzędowej i funkcji BC200 RNA w guzach mózgu u ludzi

Patrycja Sosińska-Zawierucha

07.12.2011

06.12.2013

Preludium 1

2011/01/B/NZ2/04816

Polimorfizm liczby kopii jako istotny mechanizm warunkujący zmienność genomów roślinnych. Wpływ czynników endogennych (interferencja RNA) i egzogennych (stres) na częstość i lokalizację mutacji związanych z polimorfizmem liczby kopii

Marek Figlerowicz

07.12.2011

06.06.2015

Opus 1

2011/01/N/NZ2/00025

Wykorzystanie technik tandemowej spektrometrii mas z kolizyjnie indukowaną dysocjacją do profilowania i analizy strukturalnej fenolowych metabolitów wtórnych w wieloskładnikowych ekstraktach materiału roślinnego

Anna Wojakowska

06.12.2011

05.06.2013

Preludium 1

2011/01/B/NZ1/04429

Formy spinki RNA o znaczeniu w biologii i patogenezie. Analiza krystalograficzna

Wojciech Rypniewski

06.12.2011

05.06.2015

Opus 1

2011/01/B/NZ5/02773

Identyfikacja nowych genów odgrywających ważną rolę w procesie nowotworzenia w częstych nowotworach człowieka

Piotr Kozłowski

06.12.2011

20.02.2012

Opus 1

2011/01/B/NZ1/03417

Mechanizmy przyczyniające się do rozwoju zakrzepicy u pacjentów z niedoborem β-syntezy cystationiny

Hieronim Jakubowski

06.12.2011

05.12.2014

Opus 1

2011/01/B/ST5/06414

Arylo nukleozydo amidofosforany – nowa generacja pro-nukleotydów anty-HIV

Jacek Stawiński

01.12.2011

30.11.2015

Opus 1

N N401 597840

Wpływ N-homocysteinylacji białek histonowych na epigenetyczną regulację ekspresji genów człowieka

Hieronim Jakubowski

27.05.2011

26.05.2013

Grant promotorski; konkurs 40

N N310 721640

Badanie zależności pomiędzy profilem fenolowych metabolitów wtórnych oraz poziomem ekspresji genów szlaku fenylopropanoidów w siewkach łubinu wąskolistnego podczas oceny odporności na infekcję patogenem grzybowym

Maciej Stobiecki

23.05.2011

22.05.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N310 769040

Małe niekodujące RNA i zmiany w degradomie roślinnym jako mechanizm odpowiedzi na warunki stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

19.05.2011

18.05.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N301 788440

Badania funkcjonalnego charakteru struktury RNA wirusa grypy ukierunkowane na inhibicję jego namnażania

Elżbieta Kierzek

06.05.2011

05.05.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N301 707040

Kwadrupleksy RNA zbudowane z powtórzeń trinukleotydowych AGG, CGG i UGG

Zofia Gdaniec

06.05.2011

05.08.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N401 572140

Regulacja ekspresji genu Huntingtyny przez dupleksy RNA

Włodzimierz Krzyżosiak

06.05.2011

05.05.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N302 633240

Testowanie efektów niespecyficznych wywoływanych przez reagenty technologii interferencji RNA i mikroRNA

Marta Olejniczak

06.05.2011

05.01.2015

Grant promotorski; konkurs 40

N N401 572140

Analiza oddziaływania białek ze zmutowanymi transkryptami genów zaangażowanych w choroby z grupy TREDs

Marzena Wojciechowska

04.05.2011

03.01.2015

Grant promotorski; konkurs 40

N N204 430640

Analiza N-homocysteinylacji fibrynogenu ludzkiego osocza metodami chemicznymi oraz spektrometrii mas w kontekście chorób naczyniowo-sercowych

Łukasz Marczak

20.04.2011

19.04.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N302 434439

Analiza wpływu genetycznej inaktywacji enzymów metabolizujących tiolakton homocysteiny na proteom myszy

Hieronim Jakubowski

12.11.2010

11.04.2013

Grant promotorski; konkurs 39

N N310 309839

Alternatywny splicing u kukurydzy zwyczajnej indukowany w warunkach stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

22.10.2010

21.10.2013

Grant promotorski; konkurs 39

N N301 392139

Identyfikacja pełnych transporterów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna analiza funkcjonalna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedzi na stres biotyczny

Michał Jasiński

23.09.2010

22.04.2013

Grant promotorski; konkurs 39

N N310 043738

Korelacja epigenetycznych modyfikacji DNA i białek histonowych jako mechanizm odpowiedzi rośliny na warunki stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

17.05.2010

28.06.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N301 411238

Nowe enancjomeryczne formy rybozymów typu hammerhead jako czynniki terapeutyczne

Jan Barciszewski

17.05.2010

16.05.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N401 595538

Poszukiwanie i analiza niekodujących RNA specyficznych dla złośliwych guzów mózgu

Katarzyna Rolle

06.05.2010

05.05.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N301 523038

Walidacja oddziaływań mikroRNA z mRNA w kontekście patogenezy i terapii niektórych dziedzicznych chorób neurologicznych

Edyta Kościańska

27.04.2010

31.07.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N302 260938

Nowoczesne technologie antysens w terapii dystrofii miotonicznej

Krzysztof  Sobczak

09.04.2010

30.10.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N401 066338

Nowa metoda globalnej analizy modyfikowanych składników kwasów nukleinowych oraz jej zastosowanie w diagnostyce klinicznej nowotworów

Mirosława Naskręt-Barciszewska

21.02.2010

20.04.2013

Grant promotorski; konkurs 38

Skip to content