Rekrutacja do PSD IPAN

Pod koniec kwietnia Rady Naukowe pięciu instytutów współprowadzących Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN) uchwaliły nowy regulamin szkoły i nowy regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, które zaczną obowiązywać z początkiem nowego roku akademickiego 2022/23 (https://psd-ipan.ichb.pl/wp-content/uploads/2022/04/RegulaminPSDIPAN2022_23.pdf; https://psd-ipan.ichb.pl/wp-content/uploads/2022/04/RegulaminRekrutacjiPSDIPAN2022_23.pdf). Rekrutacja do PSD IPAN prowadzona jest przez cały rok, a kształcenie doktorantów odbywa się w następujących dyscyplinach: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – nauki biologiczne i nauki chemiczne, Instytut Dendrologii PAN – nauki biologiczne, Instytut Fizyki Molekularnej PAN – nauki fizyczne, Instytut Genetyki Człowieka PAN – nauki medyczne, Instytut Genetyki Roślin PAN – rolnictwo i ogrodnictwo. Aktualnie toczące się nabory w formie ogłoszeń o konkursie dostępne są m.in. na naszej stronie (https://psd-ipan.ichb.pl).

Regulamin naboru, który obowiązuje dla konkursów ogłoszonych pomiędzy 9 kwietnia a 30 września 2022 r.  znajduje się na stronie internetowej: https://psd-ipan.ichb.pl/wp-content/uploads/2021/11/Regulamin_Rekrutacji_PSD_IPAN_od042022.pdf.

Przykładowa tematyka badań prowadzonych z udziałem doktorantów: patogeneza chorób neuro-muskularnych, procesy neurodegeneracyjne, nowe strategie terapeutyczne, zmienność wewnątrzgatunkowa roślin zielnych, odporność rośliny na infekcję pierwotniakiem, regulacja gospodarki energią, molekularnej homeostazy i wielkości komórek, identyfikacja lncRNA, reguły termodynamiczne fałdowania się naturalnych RNA, anomalny transport elektronowy, jonowe układy supramolekularne jako elektrolity stałe, oligonukleotydy wiążące lantanowce, dostępność chromatyny w patogenezie stożka rogówki.

Zapraszamy!

Skip to content